Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.), do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i podległych jej jednostek można kierować korespondencję w postaci dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP). W celu doręczenia w ten sposób dokumentu w postaci elektronicznej podmiot wysyłający musi posiadać konto użytkownika na platformie e PUAP oraz opatrzyć korespondencję kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Instrukcja zakładania konta oraz wszelkie informacje na temat jego użytkowania znajdują się pod adresem:<http://epuap.gov.pl/wps/portal/> 

Formularz elektronicznej skrzynki podawczej znajduje się tutaj