Informacja w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych


Informacja zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.

I. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora Danych:
Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 59 57 420, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Mikołaj Leraczyk, tel. 62 59 57 315, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych, okres przechowywania danych, odbiorcy danych:

1. Dane osobowe uczestników postępowań (strony postępowania i ich pełnomocnicy, świadkowie, biegli sądowi, lekarze sądowi, ławnicy, mediatorzy, adwokaci i radcy prawni) oraz osób występujących w aktach prowadzonych postępowań, a nie będących ich uczestnikami:
Cel przetwarzania danych osobowych: wykonywanie zadań w zakresie ścigania przestępstw oraz stania na straży praworządności.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tzn. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu: Zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi archiwizacji i brakowania.
Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Firmy sprawujące opiekę autorską oraz usługi wsparcia i serwisu dla oprogramowania, w którym przetwarzane są dane.

Uwaga: Administratorem danych przetwarzanych w ogólnokrajowych systemach teleinformatycznych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury jest Prokuratura Krajowa.
Uwaga: Na podstawie art. 13 § 7 Ustawy Prawo o Prokuraturze, z dnia 28 stycznia 2016 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5), do przetwarzania danych osobowych
w postępowaniach lub systemach teleinformatycznych w ramach realizacji zadań, o których mowa w art. 2 (w zakresie ścigania przestępstw oraz stania na straży praworządności), przepisów art. 12–16, art. 18– 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), nie stosuje się.
(art. 149 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 24 maja 2018, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);

Uwaga: Na podstawie art. 175 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 24 maja 2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), swoją moc zachowują art. 1, art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4–7,
art. 14–22, art. 23–28, art. 31 oraz rozdziały 4, 5 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723)
w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie, w terminie do dnia wejścia w życie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych
i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89).

2. Dane osobowe pracowników Administratora
Cel przetwarzania danych osobowych: Wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych u Administratora;
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu: Pracodawca zobowiązany jest przechowywać dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia pracy (ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.)).
Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: NBP realizujący wypłatę wynagrodzeń pracowniczych, ZUS, zakłady medycyny pracy, etc.

 

3. Dane osobowe kandydatów do pracy
Cel przetwarzania danych osobowych: Przeprowadzenie procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu, za zgodą kandydata, dane mogą zostać wykorzystane do sporządzenia listy rezerwowej kandydatów.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - przetwarzanie na potrzeby prowadzenia listy rezerwowej kandydatów odbywa się na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu: Dokumentacja kandydatów, którzy w wyniku konkursu zostali umieszczeni na liście rezerwowej przetwarzana jest do czasu ogłoszenia kolejnego konkursu, nie dłużej niż rok. Dokumentacja pozostałych kandydatów przetwarzana jest do dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.
Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Administrator nie zamierza ujawniać danych osobowych żadnym odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt. 9 RODO.

4. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umów na dostawy, usługi i roboty budowlane
Cel przetwarzania danych osobowych: Realizacja zawartej Umowy.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu: Okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron.
Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Administrator nie zamierza ujawniać danych osobowych żadnym odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt. 9 RODO.

5. Dane osobowe przetwarzane w związku z udzielaniem zamówień publicznych
Cel przetwarzania danych osobowych: Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego, w szczególności weryfikacja okoliczności uzasadniających wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu: Okres przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. okres, o którym mowa w art. 97 ustawy Prawo zamówień publicznych
w przypadku wykonawców, którym Zamawiający nie udzielił zamówienia. W przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron.
Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Otrzymane dane osobowe mogą zostać ujawnione innym oferentom na zasadach określonych przepisami prawa w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej.

6. Dane osób przetwarzane w związku z realizacją przepisów dotyczących dostępu do Informacji Publicznej
Cel przetwarzania danych osobowych: realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu: Zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi archiwizacji i brakowania.
Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Firmy sprawujące opiekę autorską oraz usługi wsparcia i serwisu dla oprogramowania, w którym przetwarzane są dane.

7. Dane osób przetwarzane w związku z prowadzeniem ewidencji interesantów
Cel przetwarzania danych osobowych: Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, wynikających z art. 22 § 3 ustawy Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017.1767 j.t. ze zm.) oraz § 56 ust.1 p. 8 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu: Zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi archiwizacji i brakowania.
Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Dostęp do danych osobowych ma firma świadcząca usługi ochrony osób i mienia na rzecz Prokuratury.

8. Wizerunek osób znajdujących się w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym
Cel przetwarzania danych osobowych: Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa;
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, wynikających z art. 22 § 3 ustawy Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017.1767 j.t. ze zm.) oraz § 56 ust.1 p. 8 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu: uzyskane w wyniku monitoringu nagrania przechowywane są nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.
Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Dostęp do danych osobowych
ma firma świadcząca usługi ochrony osób i mienia na rzecz Prokuratury oraz firma świadcząca usługi serwisowe.

Po okresie przechowywania dokumentacji w prokuraturze jest ona brakowana
lub archiwizowana zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743) oraz kwalifikacją archiwalną wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt, regulowanego Zarządzeniem Prokuratora Generalnego.

IV. Prawa osób, których dane są przetwarzane:
W związku z przetwarzaniem przez Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do złożenia wniosku o:
• dostęp do danych oraz mogą Państwo żądać od Administratora informacji o celu
i sposobie przetwarzania danych,
• sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,
• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
• ograniczenie przetwarzania w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych
lub zasadności ich przetwarzania;
• przeniesienie danych do innego administratora, o ile dane przetwarzane
są na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany;

Osoba, której dane przetwarza Prokuratura posiada prawo do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, jeżeli podstawą przetwarzania
jest interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes Administratora.
Administrator nie będzie już mógł przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże,
że istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych,
które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby,
której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w tych przypadkach,
gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.


V. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych:
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

VI. Informacja o wymogu podania danych:
Jeżeli cel przetwarzania danych wynika z przepisów prawa, podanie danych
jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów przetwarzania danych.

VII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania,
a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:
Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować przetwarzanych danych osobowych.