14/05/2020    S94    Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Ostrów Wielkopolski: Usługi ubezpieczeń na życie

2020/S 094-225263

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku

Plik do pobrania: www.ostrow.po.gov.pl/ogloszenia/2020/2020.pdf

            Ostrów Wielkopolski, dnia 29 kwietnia 2020 roku

Numer zamówienia: PO VII WB 261.1.2020

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-22-42-793, REGON: 000569510, zwanym dalej Zamawiającym, ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 (art. 39 - art. 46) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, o wartości przekraczającej kwoty 139 000 EURO określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp; na „Usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników prokuratur obszaru łódzkiego”.

Zakres i miejsce wykonania umowy na zasadach szczegółowo opisany w  SIWZ:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=7223237

 

Ostrów Wielkopolski, dnia  8 stycznia 2020 r.

PO VII WB 262.20.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16).

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie kompleksowej usługi z zakresu służby bezpieczeństwa i higieny pracy na rzecz Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim oraz podległych prokuratur rejonowych w: Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie, Pleszewie.

Zakres i miejsce wykonania umowy na zasadach szczegółowo opisanych w  zaproszeniu plik do pobrania.

Podkategorie