Ostrów Wielkopolski, dnia 24 lipca 2020 roku

PO VII WB 261.10.2020

Informacje o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 5 Pzp

Ostrów Wielkopolski, dnia 20 lipca 2020 roku

Numer zamówienia: PO VII WB 261.10.2020

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 INFORMACJA z otwarcia ofert

 

            Ostrów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2020 r.

Numer zamówienia: PO VII WB 261.10.2020

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-22-42-793, REGON: 000569510, zwanym dalej Zamawiającym, ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 (art. 39 - art. 46) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, o wartości nieprzekraczającej kwoty 139 000 EURO określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp; na „wykonanie usługi w zakresie przewozu zwłok, przechowywania zwłok oraz udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego z podziałem na zadania”.

 

Numer zamówienia: PO VII WB 261.7.2020

 INFORMACJA o unieważnieniu postępowania w ramach zadań nr 1, 3, 8 i 9.

Ostrów Wielkopolski, dnia 9 lipca 2020 roku

Numer zamówienia: PO VII WB 261.7.2020

 

 Informacje o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 5 Pzp

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, prowadząc procedurę zamówienia publicznego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U.  z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, w przedmiocie zamówienia na: „wykonanie usługi w zakresie przewozu zwłok, przechowywania zwłok oraz udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego z podziałem na zadania”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 553834-N-2020 z dnia 2020-06-23 r.,   stosownie do treści  art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, informuje, że w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia wybrano ofertę z najniższą ceną – dla danego zadania:

Podkategorie