Ostrów Wielkopolski, dnia 10 października 2019 r.

PO VII WB 261.8.2019

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-22-42-793, REGON: 000569510, zwanym dalej Zamawiającym, ogłasza postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), pn.: „Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur”.

Ostrów Wielkopolski, dnia 10 października 2019 r.

PO VII WB 261.7.2019

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Ostrów Wielkopolski, dnia 10 października  2019 r.

PO VII WB 261.7.2019

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur" (ogłoszenie o zamówieniu nr 604312-N-2019 z dnia 1.10.2019 roku).  

 

I N F O R M A C J A

zgodna z art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 4 października 2019 r.

PO VII WB 261.7.2019

 WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur" (ogłoszenie o zamówieniu nr 604312-N-2019 z dnia 1.10.2019 roku) na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jako zamawiający składamy poniższe wyjaśnienia i odpowiadamy na zadane pytania: 

Pytania z dnia 04.10.2019 r.:  

Ostrów Wielkopolski, dnia 3 października 2019 r.

PO VII WB 261.7.2019

 ZMIANA TREŚCI SIWZ

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur" (ogłoszenie o zamówieniu nr 604312-N-2019 z dnia 1.10.2019 roku) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3 do SIWZ (formularz cenowy), tj. w części I wszystkich tabel w wierszu 1 i 2 w kolumnie 3 dopisuje ilość miesięcy (26) w których wykonywana będzie usługa będąca przedmiotem zamówienia.

Jednocześnie zamawiający zamieścił na stronie www.ostrow.po.gov.pl w miejscu gdzie znajduje się dokumentacja w/w postępowania nowy, poprawiony formularz cenowy.