Ostrów Wielkopolski, dnia 18 listopada 2019 r.

PO VII WB 262.18.2019

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zwanym dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usługi w zakresie przewozu oraz przechowywania zwłok i szczątków ludzkich na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim oraz podległych Prokuratur Rejonowych w Kępnie, Krotoszynie i Ostrowie Wielkopolskim ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca ich położenia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w systemie całodobowym, każdego dnia – z podziałem na zadania.

Zakres i miejsce wykonania umowy na zasadach szczegółowo opisanych – plik do pobrania: opis warunków umowy

Ostrów Wielkopolski, dnia 22 października 2019 r.

PO VII WB 261.8.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur" (ogłoszenie o zamówieniu nr 608742-N-2019 z dnia 2019-10-10 r.). 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

oraz o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 18 października 2019 r.

PO VII WB 261.8.2019

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur" (ogłoszenie o zamówieniu nr 608742-N-2019 z dnia 2019-10-10 r.).  

 

                                           Ostrów Wielkopolski, dnia 10 października 2019 r.

PO VII WB 261.8.2019

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-22-42-793, REGON: 000569510, zwanym dalej Zamawiającym, ogłasza postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), pn.: „Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur”.

Ostrów Wielkopolski, dnia 10 października 2019 r.

PO VII WB 261.7.2019

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA