Ostrów Wielkopolski, dnia 3 października 2019 r.

PO VII WB 261.7.2019

 ZMIANA TREŚCI SIWZ

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur" (ogłoszenie o zamówieniu nr 604312-N-2019 z dnia 1.10.2019 roku) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3 do SIWZ (formularz cenowy), tj. w części I wszystkich tabel w wierszu 1 i 2 w kolumnie 3 dopisuje ilość miesięcy (26) w których wykonywana będzie usługa będąca przedmiotem zamówienia.

Jednocześnie zamawiający zamieścił na stronie www.ostrow.po.gov.pl w miejscu gdzie znajduje się dokumentacja w/w postępowania nowy, poprawiony formularz cenowy.

Nowy, poprawiony formularz cenowy - plik do pobrania: 

http://www.ostrow.home.pl/przetargi/2019/sprzatanie/005.NOWY_form_cenowy.doc

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć do oferty formularz cenowy w którym uwzględniono w/w zmiany.

Treść powyższych zmian stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.