Ostrów Wielkopolski, dnia 18 października 2019 r.

PO VII WB 261.8.2019

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur" (ogłoszenie o zamówieniu nr 608742-N-2019 z dnia 2019-10-10 r.).  

 

 I N F O R M A C J A

zgodna z art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych

 

Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 602.794,26 zł

W postępowaniu złożone zostały oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium I
- waga 60%:
Cena brutto oferty Wykonawcy w zł

Kryterium II
– waga 40%:

Kryterium społeczne

Odpis PFRON

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

PROSNA Sp. z o.o.
62-800 Kalisz, ul. Widok 2a

Po poprawieniu omyłek rachunkowych:

515.828,83

Kwota powyżej 2.500,00 zł

2.

KSOMAR sp. z o.o. sp. k.
62-800 Kalisz, ul. Wrzosowa 2a

540.570,00

Kwota powyżej 2.500,00 zł

3.

ORION Next Sp. z o.o.

ul. Jerzego Kowalskieg 7-9, 52-428 Wrocław

Po poprawieniu omyłek rachunkowych:

670.237,47

Kwota powyżej 2.500,00 zł