Ostrów Wielkopolski, dnia 22 października 2019 r.

PO VII WB 261.8.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur" (ogłoszenie o zamówieniu nr 608742-N-2019 z dnia 2019-10-10 r.). 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

oraz o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. "Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur", na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że wybrano ofertę:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROSNA Sp. z o.o.

  1. Widok 2a

62-800 Kalisz

Cena oferty: 515.828,83 zł

W postępowaniu złożone zostały trzy oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium I
- waga 60%:
Cena brutto oferty Wykonawcy w PLN

Kryterium II
– waga 40%:

Kryterium społeczne

Odpis PFRON

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROSNA Sp. z o.o.
ul. Widok 2a

62-800 Kalisz

Po poprawieniu omyłek rachunkowych:

515.828,83

Kwota powyżej 2.500,00 zł

2

KSOMAR sp. z o.o. sp. k.
ul. Wrzosowa 2a

62-800 Kalisz,

540.570,00

Kwota powyżej 2.500,00 zł

3

ORION Next Sp. z o.o.

ul. Jerzego Kowalskieg 7-9

52-428 Wrocław

Po poprawieniu omyłek rachunkowych:

670.237,47

Kwota powyżej 2.500,00 zł

 

 

Oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia otrzymały następującą punktację w ramach kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej określonych w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu:

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres wykonawcy

P U N K TA C J A  W  K R Y T E R I A CH   O C E N Y  O F E R T   

Cena brutto

/PLN/

Kryterium społeczne

Odpis PFRON

Razem

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROSNA Sp. z o.o.
ul. Widok 2a

62-800 Kalisz

60,00

40,00

100,00

2

KSOMAR sp. z o.o. sp. k.
ul. Wrzosowa 2a

62-800 Kalisz,

57,20

40,00

97,20

3

ORION Next Sp. z o.o.

ul. Jerzego Kowalskieg 7-9

52-428 Wrocław

46,10

40,00

86,10