Ostrów Wielkopolski, dnia 29 kwietnia 2020 roku

Numer zamówienia: PO VII WB 261.1.2020

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-22-42-793, REGON: 000569510, zwanym dalej Zamawiającym, ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 (art. 39 - art. 46) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, o wartości przekraczającej kwoty 139 000 EURO określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp; na „Usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników prokuratur obszaru łódzkiego”.

Zakres i miejsce wykonania umowy na zasadach szczegółowo opisany w  SIWZ:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=7223237

 

Dz.U./S S82

27/04/2020

193677-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1 / 6

27/04/2020S82

https://ted.europa.eu/TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 6

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193677-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrów Wielkopolski: Usługi ubezpieczeń na życie

2020/S 082-193677

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)

Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie WielkopolskimAdres pocztowy: ul. Krotoszyńska 37Miejscowość: Ostrów WielkopolskiKod NUTS: PLKod pocztowy: 63-400Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Mikołaj LeraczykE-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tel.: +48 625957315Faks: +48 625957313

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ostrow.po.gov.pl

I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną zapośrednictwem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:

Usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku),pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzi, ich współmałżonków i pełnoletnichdzieci, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczania składki za ubezpieczenie.

Numer referencyjny: PO VII WB 261.1.2020

II.1.2)

Główny kod CPV

Dz.U./S S82

27/04/2020

193677-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2 / 6

27/04/2020S82

https://ted.europa.eu/TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 6

66511000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)

Krótki opis:

Zakres zamówienia dotyczy dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej obejmującej życie prokuratorów (w tymprokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzioraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczaniaskładki za ubezpieczenie.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 4 441 824.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL711

Kod NUTS: PL712

Kod NUTS: PL713

Kod NUTS: PL714

Kod NUTS: PL41

II.2.4)

Opis zamówienia:

Zakres zamówienia dotyczy dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej obejmującej życie prokuratorów (w tymprokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzioraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczaniaskładki za ubezpieczenie.

Przewidywana liczba uczestników umowy ubezpieczenia:

  • • prokuratorzy i pracownicy – łącznie 847 i jest to liczba osób obecnie ubezpieczonych;
  • • współmałżonkowie/partnerzy i dorosłe dzieci – 298 osób i jest to liczba osób obecnie ubezpieczonych;
  • • prokuratorzy w stanie spoczynku – 127 osoby i jest to liczba osób obecnie ubezpieczonych.

Przewidywana liczba uczestników umowy ubezpieczenia w podziale na warianty ubezpieczenia:

  • • wariant ubezpieczenia nr I – 231 osób;
  • • wariant ubezpieczenia nr II – 789 osób;
  • • wariant ubezpieczenia nr III – 252 osoby.

Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy ubezpieczeni skorzystają z możliwości przystąpienia do grupowegoubezpieczenia na życie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotuzamówienia”.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: wzrost wysokości świadczeń obligatoryjnych / Waga: 24 %

Kryterium jakości - Nazwa: warunki dodatkowe / Waga: 16 %

Cena - Waga: 60 %

Dz.U./S S82

27/04/2020

193677-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3 / 6

27/04/2020S82

https://ted.europa.eu/TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 6

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 20 000 PLN.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Szczegóły dot. wniesienia wadium znajdują się w punkcie 10 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)

Warunki udziału

III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego, dotyczący kompetencji lubuprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia na wykonywanie działalnościubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. odziałalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienialub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, innegodokumentu potwierdzającego, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowejna terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawach, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp.

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw dowykluczenia, Wykonawca ma obowiązek złożyć aktualne na dzień składnia oferty oświadczenie w formiejednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonaniezamówienia publicznego. Zamawiający nie określa warunków szczegółowych w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca powinien mieć zdolność techniczną i kwalifikacje zawodowe umożliwiające wykonanie zamówieniapublicznego. Zamawiający nie określa warunków szczegółowych w tym zakresie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Dz.U./S S82

27/04/2020

193677-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4 / 6

27/04/2020S82

https://ted.europa.eu/TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 6

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku dotreści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w paragrafie 10Załącznika nr 4 – wzór umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)

Opis

IV.1.1)

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 28/05/2020

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

Data: 28/05/2020

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Krotoszyńskiej 37, IV piętro, pok. 313, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowawart. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnego z Załącznikiem nr7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymWykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dz.U./S S82

27/04/2020

193677-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5 / 6

27/04/2020S82

https://ted.europa.eu/TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 6

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następującychoświadczeń lub dokumentów:

1) zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie zustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie tożsamym zprzedmiotem niniejszego zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innejpodstawie niż zezwolenie, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywaniadziałalność ubezpieczeniową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z przedmiotemniniejszego zamówienia;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzpwystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wszystkie wymagania dotyczące niniejszego postępowania zostały opisane w SIWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tel.: +48 224587840Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tel.: +48 224587840Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

Dz.U./S S82

27/04/2020

193677-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6 / 6

27/04/2020S82

https://ted.europa.eu/TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 6

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/04/2020