Ostrów Wielkopolski, dnia 3 lipca 2020 roku

Numer zamówienia: PO VII WB 261.7.2020

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA z otwarcia ofert

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, prowadząc procedurę zamówienia publicznego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U.  z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, w przedmiocie zamówienia na: „wykonanie usługi w zakresie przewozu zwłok, przechowywania zwłok oraz udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego z podziałem na zadania”, stosownie do treści  art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informację z otwarcia ofert.

  1. Otwarcie ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – kwota ogółem brutto: 692 178,62 zł.

  1. Zestawienie ofert.

Do upływu terminu składania ofert złożono oferty:

 

NR Zadania

Numer oferty

Wykonawca

Cena brutto oferty Wykonawcy w zł

Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danego zadania

Zadanie nr 1.

11.

Usługi Pogrzebowe

B.M. Mróz & M.G. Jędrzejewscy

Ul. Limanowskiego 27

63-400 Ostrów Wielkopolski

21.340,00

11 793,60

12.

Usługi Pogrzebowe ABRAM

Urszula Holewa

Ul. Limanowskiego 31

63-400 Ostrów Wielkopolski

27.000,00

Zadanie nr 2.

2.

Przedsiębiorstwo Pogrzebowe

JEZIERSKI s.c.

Ul. Targowa 18A

63-200 Jarocin

11.400,00

11 995,45

Zadanie nr 3.

8.

Zakład Pogrzebowy HEBAN

Michał Piontczak

Ul. Poznańska 2

62-800 Kalisz

1.512,00

123 787,44

9.

Przedsiębiorstwo Usług

Komunalnych SA.

Ul. Bażancia 1a,

62-800 Kalisz

152.800,00

Zadanie nr 4.

3.

PHU SOL-POL SC

Zakład Usług Pogrzebowych

Grzegorz, Maria i Tomasz Soleccy

Ul. Kwiatowa 27

63-600 Kępno

34.400,00

31 232,63

Zadanie nr 5.

7.

Centrum Pogrzebowe

Monika Piotrowska

Ul. Staszica 15B

63-700 Krotoszyn

7.305,00

12 413,90

Zadanie nr 6.

4.

Zakład Stolarsko-Tartaczny SC

Usługi Pogrzebowe

Helena Pawlak, Sławomir Pawlak

Olszyna 82

63-500 Ostrzeszów

24.498,00

24 210,90

Zadanie nr 7.

10.

Zakład Pogrzebowy ARKA

Zofia, Piotr Golińscy

Ul. Sienkiewicza 15

63-300 Pleszew

18.522,00

17 487,30

Zadanie nr 8.

6.

ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

Ul. Limanowskiego 20/22

63-400 Ostrów Wielkopolski

263.220,00

213 872,40

Zadanie nr 9.

1.

ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

Ul. Limanowskiego 20/22

63-400 Ostrów Wielkopolski

Oferta wycofana

245 385,00

5.

Wojewódzki Szpital Zespolony

Im. L. Perzyny w Kaliszu,

ul. Poznańska 79,

62-800 Kalisz

285.360,00

 

Realizacja zamówienia – Zadanie od nr 1-9 w okresie: 24 miesięcy. Planowany okres realizacji świadczenia usługi od 01.08.2020 r. do 31.07.2022 r.

3. Zamawiający jednocześnie przypomina, iż każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP - zgodnego z Załącznikiem nr 5 (ze str. nr 45) do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.