Ostrów Wielkopolski, dnia 9 lipca 2020 roku

Numer zamówienia: PO VII WB 261.7.2020

 

 Informacje o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 5 Pzp

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, prowadząc procedurę zamówienia publicznego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U.  z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, w przedmiocie zamówienia na: „wykonanie usługi w zakresie przewozu zwłok, przechowywania zwłok oraz udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego z podziałem na zadania”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 553834-N-2020 z dnia 2020-06-23 r.,   stosownie do treści  art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, informuje, że w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia wybrano ofertę z najniższą ceną – dla danego zadania:

Zadanie nr 2.

Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Pogrzebowe JEZIERSKI s.c., ul. Targowa 18A, 63-200 Jarocin,

W ogólnej cenie brutto oferty: 11.400,00 zł.

 

Zadanie nr 4.

Oferta nr 3: PHU SOL-POL SC, Zakład Usług Pogrzebowych Grzegorz, Maria i Tomasz Soleccy

  1. Kwiatowa 27, 63-600 Kępno,

W ogólnej cenie brutto oferty: 34.400,00 zł.

 

Zadanie nr 6.

Oferta nr 4: Zakład Stolarsko-Tartaczny SC Usługi Pogrzebowe Helena Pawlak, Sławomir Pawlak

Olszyna 82, 63-500 Ostrzeszów,

W ogólnej cenie brutto oferty: 24.498,00 zł.

 

Zadanie nr 7.

Oferta nr 10: Zakład Pogrzebowy ARKA Zofia, Piotr Golińscy, ul. Sienkiewicza 15, 63-300 Pleszew,

W ogólnej cenie brutto oferty: 18.522,00 zł.

 

Zestawienie przyznanych punktów:

NR Zadania

Numer oferty

Wykonawca

Cena brutto oferty Wykonawcy

w zł

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Cena (C) - 60%, Czas reakcji (CR) – czas dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu zgłoszenia – 40%

Liczba przyznanych punktów

Suma przyznanych punktów

Cena

Czas reakcji

Zadanie nr 2.

2.

Przedsiębiorstwo Pogrzebowe

JEZIERSKI s.c.

Ul. Targowa 18A

63-200 Jarocin

11.400,00

60

40

100

Zadanie nr 4.

3.

PHU SOL-POL SC

Zakład Usług Pogrzebowych

Grzegorz, Maria i Tomasz Soleccy

Ul. Kwiatowa 27

63-600 Kępno

34.400,00

60

20

80

Zadanie nr 6.

4.

Zakład Stolarsko-Tartaczny SC

Usługi Pogrzebowe

Helena Pawlak, Sławomir Pawlak

Olszyna 82

63-500 Ostrzeszów

24.498,00

60

20

80

Zadanie nr 7.

10.

Zakład Pogrzebowy ARKA

Zofia, Piotr Golińscy

Ul. Sienkiewicza 15

63-300 Pleszew

18.522,00

60

40

100

 

 

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.