Numer zamówienia: PO VII WB 261.7.2020

 INFORMACJA o unieważnieniu postępowania w ramach zadań nr 1, 3, 8 i 9.

 Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, prowadząc procedurę zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U.  z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, w przedmiocie zamówienia na: „wykonanie usługi w zakresie przewozu zwłok, przechowywania zwłok oraz udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego z podziałem na zadania”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 553834-N-2020 z dnia 2020-06-23 r.,  działając zgodnie z art. 92 ust.
1 pkt. 7 oraz art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, informuje, że stosownie do treści art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp unieważnia postępowanie przetargowe dla zadań nr 1, 3, 8 i 9, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

NR Zadania

Numer oferty

Wykonawca

Cena brutto oferty Wykonawcy w zł

Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danego zadania

Zadanie nr 1.

11.

Usługi Pogrzebowe

B.M. Mróz & M.G. Jędrzejewscy

Ul. Limanowskiego 27

63-400 Ostrów Wielkopolski

21.340,00

11 793,60

12.

Usługi Pogrzebowe ABRAM

Urszula Holewa

Ul. Limanowskiego 31

63-400 Ostrów Wielkopolski

27.000,00

Zadanie nr 3.

8.

Zakład Pogrzebowy HEBAN

Michał Piontczak

Ul. Poznańska 2

62-800 Kalisz

1.512,00

123 787,44

9.

Przedsiębiorstwo Usług

Komunalnych SA.

Ul. Bażancia 1a,

62-800 Kalisz

152.800,00

Zadanie nr 8.

6.

ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

Ul. Limanowskiego 20/22

63-400 Ostrów Wielkopolski

263.220,00

213 872,40

Zadanie nr 9.

1.

ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

Ul. Limanowskiego 20/22

63-400 Ostrów Wielkopolski

Oferta wycofana

245 385,00

5.

Wojewódzki Szpital Zespolony

Im. L. Perzyny w Kaliszu,

ul. Poznańska 79,

62-800 Kalisz

285.360,00