Ostrów Wielkopolski, dnia 20 lipca 2020 roku

Numer zamówienia: PO VII WB 261.10.2020

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 INFORMACJA z otwarcia ofert

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, prowadząc procedurę zamówienia publicznego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U.  z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, w przedmiocie zamówienia na: „wykonanie usługi w zakresie przewozu zwłok, przechowywania zwłok oraz udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego z podziałem na zadania”, stosownie do treści  art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informację z otwarcia ofert.

  1. Otwarcie ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – kwota ogółem brutto: 694 956,00 zł.

  1. Zestawienie ofert.

Do upływu terminu składania ofert złożono oferty:

NR Zadania

Numer oferty

Wykonawca

Cena brutto oferty Wykonawcy w zł

Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danego zadania

Zadanie nr 1.

4.

Usługi Pogrzebowe

B.M. Mróz & M.G. Jędrzejewscy

Ul. Limanowskiego 27

63-400 Ostrów Wielkopolski

21.340,00

21.276,00

6.

Usługi Pogrzebowe ABRAM

Urszula Holewa

Ul. Limanowskiego 31

63-400 Ostrów Wielkopolski

19.000,00

Zadanie nr 2.

5.

Przedsiębiorstwo Usług

Komunalnych SA.

Ul. Bażancia 1a,

62-800 Kalisz

114.600,00

145.044,00

Zadanie nr 3.

2.

Centrum Pogrzebowe

Monika Piotrowska

Ul. Staszica 15B

63-700 Krotoszyn

11.831,00

12.528,00

Zadanie nr 4.

1.

ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

Ul. Limanowskiego 20/22

63-400 Ostrów Wielkopolski

263.220,00

246.984,00

Zadanie nr 5.

3.

Wojewódzki Szpital Zespolony

Im. L. Perzyny w Kaliszu,

ul. Poznańska 79,

62-800 Kalisz

285.360,00

269.124,00

Realizacja zamówienia – Zadanie od nr 1-5 w okresie: 24 miesięcy. Planowany okres realizacji świadczenia usługi od 01.08.2020 r. do 31.07.2022 r.

3. Zamawiający jednocześnie przypomina, iż każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP - zgodnego z Załącznikiem nr 5 (ze str. nr 45) do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.