Ostrów Wielkopolski, dnia 24 lipca 2020 roku

PO VII WB 261.10.2020

Informacje o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 5 Pzp

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, prowadząc procedurę zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U.  z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, w przedmiocie zamówienia na: „wykonanie usługi w zakresie przewozu zwłok, przechowywania zwłok oraz udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego z podziałem na zadania”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 561093-N-2020 z dnia 2020-07-10 r., informuje, że:

  1. stosownie do treści 92 ust. 1 ustawy Pzp, informuje, że w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia wybrano ofertę z najniższą ceną – dla danego zadania:

Zadanie nr 1.

Oferta nr 6: Usługi Pogrzebowe ABRAM, Urszula Holewa, ul. Limanowskiego 31,
63-400 Ostrów Wielkopolski,

W ogólnej cenie brutto oferty: 19.000,00 zł.

Zadanie nr 2.

Oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SA., ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz,

W ogólnej cenie brutto oferty: 114.600,00 zł.

Zadanie nr 3.

Oferta nr 2: Centrum Pogrzebowe Monika Piotrowska, ul. Staszica 15B, 63-700 Krotoszyn,

W ogólnej cenie brutto oferty: 11.831,00 zł.

Zadanie nr 4.

Oferta nr 1: ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22,
63-400 Ostrów Wielkopolski

W ogólnej cenie brutto oferty: 263.220,00 zł.

Zadanie nr 5.

Oferta nr 3: Wojewódzki Szpital Zespolony Im. L. Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79,
62-800 Kalisz,

W ogólnej cenie brutto oferty: 285.360,00 zł.

 

Zestawienie przyznanych punktów:

NR Zadania

Numer oferty

Wykonawca

Cena brutto oferty Wykonawcy

w zł

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Cena (C) - 60%, Czas reakcji (CR) – czas dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu zgłoszenia – 40%

Liczba przyznanych punktów

Suma przyznanych punktów

Cena

Czas reakcji

Zadanie nr 1.

6.

Usługi Pogrzebowe ABRAM

Urszula Holewa

Ul. Limanowskiego 31

63-400 Ostrów Wielkopolski

19.000,00

60

40

100

4.

Usługi Pogrzebowe

B.M. Mróz & M.G. Jędrzejewscy

Ul. Limanowskiego 27

63-400 Ostrów Wielkopolski

21.340,00

53,42

20

73,42

Zadanie nr 2.

5.

Przedsiębiorstwo Usług

Komunalnych SA.

Ul. Bażancia 1a,

62-800 Kalisz

114.600,00

60

40

100

Zadanie nr 3.

2.

Centrum Pogrzebowe

Monika Piotrowska

Ul. Staszica 15B

63-700 Krotoszyn

11.831,00

60

40

100

Zadanie nr 4.

1.

ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

Ul. Limanowskiego 20/22

63-400 Ostrów Wielkopolski

263.220,00

60

20

80

Zadanie nr 5.

3.

Wojewódzki Szpital Zespolony

Im. L. Perzyny w Kaliszu,

ul. Poznańska 79,

62-800 Kalisz

285.360,00

60

20

80

  1. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.