Ostrów Wielkopolski, dnia 7 października 2020 r.

 Numer zamówienia: PO VII WB 261.13.2020

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-22-42-793, REGON: 000569510, zwanym dalej Zamawiającym, ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 (art. 39 - art. 46) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, o wartości nieprzekraczającej kwoty 139 000 EURO określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp; na „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku dla Prokuratury Rejonowej  w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Ks. Jana Kompałły”.

1. Ogłoszenie nr 593902-N-2020 z dnia 2020-10-07 r.: Plik do pobrania

2. Zakres i miejsce wykonania umowy na zasadach szczegółowo opisany w  SIWZ: Plik do pobrania

3. Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa: Plik do pobrania

4. Informacja z dnia 14 października 2020 roku - Zmiana treści SIWZ: Plik do pobrania

5. Informacja z dnia 15 października 2020 roku - Pytania od Wykonawców: Plik do pobrania

6. Informacja z dnia 16 października 2020 roku - SIWZ po zmianach: Plik do pobrania

7. Informacja z dnia 16 października 2020 roku - Załącznik do SIWZ po zmianach - JEDZ: Plik do pobrania

8. Informacja z dnia 19 października 2020 roku - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540205163: Plik do pobrania

9. Informacja z dnia 27 października 2020 roku - Informacja z otwarcia ofert: Plik do pobrania

10. Informacja z dnia 24 listopada 2020 roku - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert: Plik do pobrania

11. Informacja z dnia 27 listopada 2020 roku - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert: Plik do pobrania

12. Informacja z dnia 4 grudnia 2020 roku - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert: Plik do pobrania