Ostrów Wielkopolski, dnia 25 marca 2021 r.

 Numer zamówienia: PO VII WB 261.3.2021

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-22-42-793, REGON: 000569510, zwanym dalej Zamawiającym, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert pn: Budowa budynku dla Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Ks. Jana Kompałły.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o ile przewidział taką możliwość, a po zakończeniu negocjacji zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://portal.smartpzp.pl/czs/public/lista_przetargow

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu: Plik do pobrania

2. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: Plik do pobrania

3. Załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8: Plik do pobrania

4. Załącznik 7 - dokumentacja projektowa: Plik do pobrania

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Plik do pobrania

6. Informacja z dnia 2 kwietnia 2021 roku - Pytania od Wykonawców:

- pismo PDF - Plik do pobrania

- wersja edytowalna Word - Plik do pobrania

7. Informacja z dnia 13 kwietnia 2021 roku - Pytania od Wykonawców Plik do pobrania

8. Informacja z dnia 13 kwietnia 2021 roku - Zmiana treści SWZ Plik do pobrania

   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Plik do pobrania

9. Informacja z dnia 16 kwietnia 2021 roku - Pytania od Wykonawców Plik do pobrania

10. Informacja z dnia 20 kwietnia 2021 roku - Pytania od Wykonawców Plik do pobrania

11. Informacja z dnia 22 kwietnia 2021 roku - Informacja z otwarcia ofert Plik do pobrania

12. Informacja z dnia 22 kwietnia 2021 roku - Informacja z otwarcia ofert Plik do pobrania

13. Informacja z dnia 14 maja 2021 roku - Informacja o wyborze oferty Plik do pobrania