Ostrów Wielkopolski, dnia 30 kwietnia 2021 r.

 Numer zamówienia: PO VII WB 261.6.2021

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-22-42-793, REGON: 000569510, zwanym dalej Zamawiającym, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z późn. zm.), pn. „Ochrona osób i mienia Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i podległych jej jednostek organizacyjnych”.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=15355212