Ostrów Wielkopolski, dnia 22 października 2019 r.

PO VII WB 261.8.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur" (ogłoszenie o zamówieniu nr 608742-N-2019 z dnia 2019-10-10 r.). 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

oraz o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 18 października 2019 r.

PO VII WB 261.8.2019

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur" (ogłoszenie o zamówieniu nr 608742-N-2019 z dnia 2019-10-10 r.).  

 

                                           Ostrów Wielkopolski, dnia 10 października 2019 r.

PO VII WB 261.8.2019

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-22-42-793, REGON: 000569510, zwanym dalej Zamawiającym, ogłasza postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), pn.: „Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur”.

Ostrów Wielkopolski, dnia 10 października 2019 r.

PO VII WB 261.7.2019

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Ostrów Wielkopolski, dnia 10 października  2019 r.

PO VII WB 261.7.2019

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur" (ogłoszenie o zamówieniu nr 604312-N-2019 z dnia 1.10.2019 roku).  

 

I N F O R M A C J A

zgodna z art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych