Ostrów Wielkopolski, dnia 10 października 2019 r.

PO VII WB 261.7.2019

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Ostrów Wielkopolski, dnia 10 października  2019 r.

PO VII WB 261.7.2019

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur" (ogłoszenie o zamówieniu nr 604312-N-2019 z dnia 1.10.2019 roku).  

 

I N F O R M A C J A

zgodna z art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 4 października 2019 r.

PO VII WB 261.7.2019

 WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur" (ogłoszenie o zamówieniu nr 604312-N-2019 z dnia 1.10.2019 roku) na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jako zamawiający składamy poniższe wyjaśnienia i odpowiadamy na zadane pytania: 

Pytania z dnia 04.10.2019 r.:  

Ostrów Wielkopolski, dnia 3 października 2019 r.

PO VII WB 261.7.2019

 ZMIANA TREŚCI SIWZ

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur" (ogłoszenie o zamówieniu nr 604312-N-2019 z dnia 1.10.2019 roku) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3 do SIWZ (formularz cenowy), tj. w części I wszystkich tabel w wierszu 1 i 2 w kolumnie 3 dopisuje ilość miesięcy (26) w których wykonywana będzie usługa będąca przedmiotem zamówienia.

Jednocześnie zamawiający zamieścił na stronie www.ostrow.po.gov.pl w miejscu gdzie znajduje się dokumentacja w/w postępowania nowy, poprawiony formularz cenowy.

                                          Ostrów Wielkopolski, dnia 1 października 2019 r.

PO VII WB 261.7.2019

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-22-42-793, REGON: 000569510, zwanym dalej Zamawiającym, ogłasza postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), pn.: „Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur”.