Prokuratura Rejonowa w Kaliszu w dniu 31 maja 2012r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko dwom mężczyznom podejrzanym o uszczuplenia podatkowe.
Oskarżonym, w wieku 29 i 31 lat, zarzucono, że w okresie od marca do lipca 2011r. na terenie powiatu kaliskiego, działając wspólnie, przechowywali i pomagali w ukryciu wyrobów akcyzowych w postaci alkoholu, w łącznej ilości 4 800 litrów oraz tytoniu, w łącznej ilości 817 kg, stanowiących przedmiot przestępstwa skarbowego, przez co narazili Skarb Państwa na uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku akcyzowego w kwocie 653 000 zł. Dodatkowo oskarżonym zarzucono dokonanie we wskazanym okresie obrotu towarami o znacznej wartości w postaci wódek różnych gatunków i tytoniu, z podrobionymi znakami towarowymi.


Do ujawnienia przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego na terenie wynajmowanej przez oskarżonych posesji, w jednej z miejscowości powiatu kaliskiego, opisanych w zarzutach wyrobów doszło w dniu 20 lipca 2011r. Wskazany alkohol, o różnym stężeniu, znajdował się w butelkach szklanych i z tworzywa sztucznego. Na terenie posesji znaleziono ponadto m.in. naklejki – etykiety do wódek oraz rolki z kodami kreskowymi. Dokonane badanie wykazało, że w butelkach znajdował się alkohol etylowy „wyprodukowany najprawdopodobniej w profesjonalnym zakładzie spirytusowym”, z którego „ chemicznie usunięto skażalnik”. Spożycie powyższego alkoholu, jak ustalono, nie stanowiło bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia.
Ujawniony alkohol nie posiadał oznaczeń akcyzowych, a ustalona kwota uszczuplenia podatku akcyzowego przekraczała 650 000 zł. Znalezione naklejki były natomiast, co również ustalono, podrobione, w sposób „wiernie przypominający autentyczne etykiety”.
Wobec jednego z podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju, a w stosunku do drugiego poręczenie majątkowe.
Czyny zarzucane oskarżonym zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 65 § 1 kodeksu karnego skarbowego – zagrożone grzywną lub karą pozbawienia wolności do 3 lat, a także art. 305 ust. 3 ustawy  „Prawo własności przemysłowej” zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.