Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła wydaniem postanowienia o umorzeniu śledztwo w sprawie sprowadzenia w dniu 2 czerwca 2019 r. na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach to jest o czyn z art. 163§1 k.k. wobec stwierdzenia że czyn nie wypełniał znamion czynu zabronionego.

W toku postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w tym przeprowadzono przesłuchania w charakterze świadków pracowników w/w punktu, zabezpieczono dokumentację dotyczącą organizacji pracy, zasad funkcjonowania kamer termowizyjnych, dokonano sprawdzenia funkcjonowania systemów i procedur przeciwpożarowych, a także zabezpieczono zapis monitoringu wizyjnego obejmującego miejsce, ujawnienia źródła ognia.

Na potrzeby postępowania przeprowadzono również badanie wydajności hydrantów znajdujących się na terenie punktu i ustalono, że instalacja hydrantowa spełniała przewidziane przepisami ochrony przeciwpożarowej wymagania.

W sprawie dwukrotnie przeprowadzono dowód z opinii biegłego z zakresu pożarnictwa i ochrony przeciwpożarowej, który odnosząc się do przyczyny powstania pożaru wskazał samozapłon materiału zgromadzonego w hałdzie odpadów wielkogabarytowych w jego głębszych warstwach (niedostępnych do odczytu kamerą termowizyjna)wskutek wewnętrznego rozkładu chemicznego wynikającego z różnorodności zgromadzonego materiału i jego nagrzewaniu. Tym samym biegły wykluczył udział czynnika zewnętrznego w procesie wzniecenia ognia i doprowadzenia do sprowadzenia zdarzenia objętego przedmiotem postępowania.

Z uwagi na uboczny element, pożaru w postaci zadymienia i wydalania się substancji trujących uwalnianych w wyniku spalania celem weryfikacji możliwości wypełnienia znamion występku z sprowadzenia niebezpieczeństwa pożaru ( w rozumieniu art. 164 k.k. ) zwrócono się do właściwych organów ochrony środowiska, które w oparciu o odczyty danych ze stacji monitorowania zanieczyszczeń nie stwierdziły zagrożenia dla życia i zdrowia osób znajdujących się bezpośrednio w odziaływaniu produktów spalania.

Jednocześnie z dokumentacji przedłożonej przez MZO w Ostrowie Wlkp. wynika, że całość szkód powstałych w wyniku w/w zdarzenia wyniosła 7.072,50 zł

Wobec powyższych ustaleń postępowanie umorzono również w zakresie wątku dotyczącego sprowadzenia niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach (164§1 k.k.)

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler