Sąd Rejonowy w Kępnie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 23 grudnia 2019 r. rozpoznał akt oskarżania Prokuratora Rejonowego w Kępnie uznając 46 letniego inwestora, 61 letniego kierownika budowy i 41 letniego geodetę z winnych wszystkich im zarzucanych 54 czynów.

Jednocześnie Sąd podzielił ustalenia faktyczne poczynione w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuratora i przyjął, że inwestor w okresie pomiędzy marcem 2014 a majem 2015 r. wystąpił o zgodę na budowę 6 osobnych budynków gospodarczo- magazynowych oraz 5 wiat gospodarczych na cele rolnicze, podczas gdy faktyczne zamierzenie inwestycyjne obejmowało wybudowanie dwóch hal ( o wymiarach 20,40 m x 59, 70 m oraz 13,63 m x 63,38 m) z przeznaczeniem na hodowlę drobiu.
W związku z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powiatu kępińskiego, zawierającego obostrzenia w zakresie powierzchni i kubatury budynków gospodarczych i rodzaju planowanej działalności co do planowanej zabudowy na terenach rolniczych realizacja w/w inwestycji w zakładanej przez inwestora formie była niedopuszczalna.
Dlatego zamiast dwóch oddzielnych wielkopowierzchniowych budynków - hal, inwestor wystąpił o udzielenie pozwolenia na budowę mniejszych, ustawionych szeregowo sześciu budynków gospodarczo - magazynowych oraz tak samo ustawionych w szeregu 5 wiat rolniczych.
Jednocześnie Sąd podzielił ustalenia Prokuratora w zakresie, iż miał on nakłonić kierownika budowy do sporządzenia dokumentacji technicznej i uzyskania pozwoleń na budowę oraz uprawnionego geodetę , w odniesieniu do inwestycji, których nie miał zamiaru realizować, co miało służyć ich częściowej legalizacji, w ramach której przedłożona została stwierdzająca nieprawdę dokumentacja geodezyjna dotycząca wytyczenia działek zgodnie z zgłoszonym projektem budowanym.
Nieprawomocnym wyrokiem 46 letni inwestor oraz 61 letni kierownik budowy zostali uznani za winnych i wymierzono im karę po 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat tytułem próby. Względem 61 latka orzeczono 2 letni zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie projektowania budynków i pełnienia funkcji kierownika budowy.
41 letniego geodetę Sąd skazał na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat tytułem próby oraz 150 stawek grzywny ustalając wysokość jednej z nich na kwotę 30 zł. orzeczono wobec niego zakaz wykonywania zawodu geodety na okres 2 lat,
Względem 41 letniego geodety oraz 61 letniego mężczyzny orzeczono przepadek korzyści uzyskanej w wyniku przestępstwa, mężczyźni będą musieli również pokryć koszty procesu.
Orzeczenie jest nieprawomocne przysługuje od niego apelacja do Sądu Okręgowego w Kaliszu.