Prokuratura Rejonowa w Kępnie zakończyła skierowaniem aktu oskarżenia postępowanie przeciwko 45 letniemu mężczyźnie podejrzanemu o powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych, sfałszowanie orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu oraz wyłudzenie pieniędzy w kwocie 32.910,00 zł.

 

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator zarzucił mężczyźnie, że w okresie pomiędzy listopadem 2018 roku a 27 czerwca 2019 roku działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził pokrzywdzonego przedsiębiorcę z terenu powiatu kępińskiego, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 32.910,00 zł za rzekome usługi doradcze.

Jak ustalił Prokurator podejrzany posiadający tytuł doktora nauk technicznych powoływał się na wpływy w instytucjach państwowych w tym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w bliżej niesprecyzowanym ministerstwie, i wprowadzał pokrzywdzonego w błąd, twierdząc, że wyłącznie korzystanie z usług doradczych jego firmy pozwoli na legalne uzyskanie korzystnej dla pokrzywdzonego decyzji administracyjnej w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy pod planowaną inwestycję obejmującą budowę hali produkcyjno –magazynowej.

Jednocześnie, w toku w/w współpracy podejrzany wytworzył komputerowo i opracował sfałszowaną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ustalającą warunki inwestycji objętej zamierzeniem pokrzywdzonego, opatrzył przedmiotową decyzję sfałszowanymi podpisami członków kolegiów, używając w tym celu metody skanowania podpisów i pieczęci, po czym, przedłożył ten dokument pokrzywdzonemu, by ten dołączył go do dokumentacji niezbędnej celem uzyskania pozwolenia na w/w budowę.

Zamierzonego celu nie osiągnął, gdyż pokrzywdzony powziął wątpliwości co do faktycznego ustalił, iż przedmiotowa decyzja została sfałszowana i powiadomił organy ścigania o zaistniałym przestępstwie.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego, mężczyzna nie przyznał się do dokonania zarzucanych mu czynów. W złożonych wyjaśnieniach zaprzeczył ażeby powoływał się na swoje wpływy w ministerstwie czy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dodał, że w rozmowach z pokrzywdzonym używał utartych, zwyczajowych stwierdzeń. Powyższe wyjaśnienia pozostają w sprzeczności ze zgromadzonym przez Prokuratora materiałem dowodowym.

Jak ustalił Prokurator, mężczyzna był już uprzednio karany za podobne przestępstwa i obecnie odbywa karę pozbawienia wolności, z uwagi na którą okoliczność nie były stosowane wobec niego środki zapobiegawcze.

Za zarzucane aktem oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Kępnie czyny mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler