Prokurator Rejonowy w Jarocinie zakończył skierowaniem do Sądu aktu oskarżenia postępowanie przeciwko 43 letniej mieszkance Jarocina oskarżonej o doprowadzenie jednej z firm pożyczkowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i wyłudzenia pożyczek gotówkowych na łączną kwotę 7.700 zł
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator ustalił, że oskarżona będąc osobą upoważnioną do zawierania umów pożyczek gotówkowych jako przedstawiciel jednej z firm pożyczkowych, w okresie pomiędzy kwietniem a lipcem 2015 r. dysponując danymi osobowymi klientów, którzy wcześniej korzystali z jej pośrednictwa podrabiała ich podpisy na dokumentacji pożyczkowej i przywłaszczała środki z nich pochodzące.

Prokurator Rejonowy w Krotoszynie prowadzi postępowanie przeciwko 42 letniemu mężczyźnie podejrzanemu o dopuszczenie się przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę niepełnosprawnej.
Jak ustalił w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy Prokurator, mężczyzna posiadając świadomość niepełnosprawności intelektualnej pokrzywdzonej i wynikający z powyższego brak zdolności do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem dopuścił się w miejscu publicznym przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę w/w.

Prokurator Rejonowy w Ostrzeszowie  zakończył skierowaniem do Sądu aktu oskarżenia postępowanie przeciwko 65 letniemu mieszkańcowi powiatu ostrzeszowskiego oskarżonemu o dopuszczenie się seksualnego wykorzystania dziecka.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym opinie biegłych z zakresu seksuologii, oraz innych biegłych  powołanych w sprawie biegłych oraz przesłuchania świadków,  Prokurator ustalił, że oskarżony, dwukrotnie to jest w lipcu 2016 r.  oraz w czerwcu 2017 r. dopuścił się wobec 3, a następnie 4 letniej tej samej pokrzywdzonej poddania się innej czynności seksualnej.

Prokurator Rejonowy w Kaliszu skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko 58 letniemu mieszkańcowi powiatu kaliskiego podejrzanemu o znęcanie się nad końmi.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy,  w tym opinię biegłego Prokurator ustalił, że w okresie kilkunastu miesięcy do dnia 31 grudnia 2016 r. na terenie swojego gospodarstwa rolnego znęcał się nad czterema końmi w ten sposób, że utrzymywał je w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa, co spowodowało, liczne obrażenia zewnętrzne i wewnętrzne zwierząt oraz nie zapewnił im wystarczającej ilości pokarmu i wody, doprowadzając je do stanu skutkującego zaburzeniami metabolicznymi, a także nie zapewnił im odpowiedniej ilości ruchu oraz opieki weterynaryjnej, gdzie w przypadku dwóch koni przy użyciu pasów uniemożliwiających jakikolwiek ruch zmuszał je do przebywania w nienaturalnej pozycji.

Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp skierował do Sądu wniosek o skazanie 69 letniej położnej  oskarżonej o poświadczenie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej wizyt patronażowych oraz edukacji przedporodowej.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym zabezpieczoną dokumentację oraz przesłuchania świadków Prokurator ustalił, że w okresie pomiędzy sierpniem 2014 r. a  majem 2016 r. działając w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem tej samej sposobności i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na podstawie zawartych umów z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia jako położna środowiskowa, a jednocześnie osoba uprawniona do wystawiania dokumentacji w postaci miesięcznych raportów stanowiących podstawę do wypłaty środków pieniężnych potwierdziła nieprawdę w zakresie liczby faktycznych wizyt u 62 pacjentek w wyniku czego uzyskała korzyść w wysokości ponad 6.600 zł.