Działając na zasadzie art. 131 § 2 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. informuje, że w dniu 25 września 2017 r. wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa PO I Ds. 115.2016 w sprawie naruszenia przez Zarząd Europejskiego Konsorcjum Kolejowego „Wagon” Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. praw pracowniczych w okresie od 8.02.2012 r. do czerwca 2015 r. poprzez nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz przywłaszczenia składek z tego ubezpieczenia w części opłacanej przez ubezpieczonych - tj. o czyn z art. 218 § 1a k.k. i art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k. wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego.


Z treścią tego postanowienia można zapoznać się w Sekretariacie Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. w godzinach 8.00-14.00 w terminie do dn. 15 października 2017 r.
Na postanowienie o umorzeniu śledztwa pokrzywdzonym przysługuje prawo do wniesienia zażalenia w terminie 7 dni. Termin do złożenia zażalenia będzie liczony od dnia 15 października 2017 r.