W związku z pojawiającymi ostatnim okresie w przestrzeni medialnej licznymi informacjami dotyczącymi statusu działki budowlanej przeznaczonej na budowę nowej siedziby Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wlkp. zasadnym wydaje się sprecyzowanie niektórych okoliczności podniesionych w w/w publikacjach.
Umową w formie aktu notarialnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. Gmina Miasto Ostrów Wlkp. działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oddała Skarbowi Państwa – Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp. w użytkowanie wieczyste na cele budowlane nieruchomość gruntową stanowiąca niezabudowaną działkę o nr ewidencyjnym 99/1 z obrębu 0081 usytuowaną przy ulicy ks. Jana Kompałły na okres 40 lat – to jest do 12 kwietnia 2051 roku.


Niezwłocznie po podpisaniu w/w umowy Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp., podjęła działania zmierzające do rozpoczęcia procesu budowy, występując do właściwych organów o wydanie niezbędnych dla realizacji inwestycji zgód i pozwoleń, a także uzyskała w dniu 10 listopada 2011 r. od Dyrektora Departamentu Budżetu i Majątku Prokuratury akceptację programu inwestycji i wraz z promesą zabezpieczenia środków finansowych w kolejnych planach budżetowych.
Pomimo upływu ustalonego umową dzierżawy 5 letniego okresu przeznaczonego na zagospodarowanie w/w nieruchomości, niezbędne dla realizacji procesu budowy środki z budżetu centralnego nie zostały przekazane, co z uwagi na wartość inwestycji oraz wymogi prawne dotyczące standardów wykonania budynków użyteczności publicznej skutkowało niezależnym od Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. brakiem możliwości rozpoczęcia prac choćby w początkowym zakresie.
Jednocześnie w związku z uzyskanym w dniu 29 września 2016 r. stanowiskiem Dyrektora Departamentu Budżetu i Majątku Prokuratury o możliwości zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2018 r. zlecone zostały przez Prokuratora Okręgowego Pawła Szymanowskiego prace aktualizacyjne programu funkcjonalno-użytkowego planowanej inwestycji.
Co warte podkreślenia, a wydające się pozostawać w niedostatecznym zakresie uwypuklone w toczącej się debacie publicznej, planowana inwestycja budowy nowej siedziby Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wlkp. stanowiąca w istocie budynek użyteczności publicznej (instytucji rozpatrującej jak wskazują dane statystyczne za 2016 r. niemalże 3000 spraw obywateli Ostrowa Wlkp. i Powiatu Ostrowskiego ) poprzedzona było gruntownymi analizami potwierdzającymi jej optymalne umiejscowienie z uwagi na bliskość budynku Sądu Rejonowego oraz Aresztu Śledczego w zakresie skutkującym możliwie najmniejszą uciążliwością dla mieszkańców.
Zgodnie z planem zagospodarowania powyższa nieruchomość przeznaczona jest na cele budowlane i nie wchodzi w skład Parku Miejskiego bądź tez Parku im. Karola Marcinkowskiego usytuowanych w jej pobliżu, a co równie istotne ewentualna kubatura planowanego do wzniesienia budynku wydaje się jednoznacznie wskazywać, że nie będzie on wywierał negatywnego wpływu na okoliczne tereny zielone.
Jednocześnie Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. od momentu zawarcia umowy dzierżawy w dnia 12 kwietnia 2011 r. w realnym zakresie realizuje obowiązki dzierżawcy zobligowanego do opieki nad przekazaną działką, jak choćby poprzez odprowadzanie do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wlkp. opłat z tytułu wieczystego użytkowania, podatków od nieruchomości, czy tez zlecania prac pielęgnacyjnych w postaci koszenia trawy czy usuwania śniegu, gdzie łączna kwota dotychczasowych nakładów poniesionych w w/w zakresie przekracza kwotę 30.000 zł.
Co istotne, decyzja, w zakresie ewentualnej wycinki części drzew na w/w działce pozostaje bez związku z planowaną inwestycją budowy nowej siedziby Prokuratury Rejonowej i wynika z konieczności realizacji zobowiązania zawartego w piśmie Wydziału Administracji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wlkp. z dnia 9 stycznia 2017 r. nakazującego podjęcie zabiegów sanitarnych względem uszkodzonych i chorych drzew.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim