Informacje zawarte w wyemitowanym w ramach programu „Blisko ludzi” reportażu zatytułowanym „Pomówiony – osadzony”, dotyczącym śmiertelnego wypadku z udziałem przejeżdżającej przez jezdnię koparki, wymagają uzupełnienia czy też omówienia, a w znacznej części sprostowania. 

     Zaprezentowane w reportażu oceny uznać wypada za jednostronne, sprzeczne z ustaleniami opartymi o całość zgromadzonych materiałów.

Pełne odniesienie się do nich wymagałoby odwołania się do zebranych dowodów, co nie jest -z uwagi na istniejące ograniczenia procesowe- obecnie możliwe. Właściwym miejscem dla ich przedstawienia jest sala sądowa, a biorąc pod uwagę, że został już skierowany do Sądu akt oskarżenia wkrótce winno stać się to możliwe. 

   Wyraźnego sprostowania wymagają jednak fragmenty reportażu, w których doszło do podania informacji nieprawdziwych, całkowicie sprzecznych z rzeczywistością. W części reportażu dotyczącym przekazania przez Remigiusza K. informacji o wypadku służbom ratunkowym zestawiono moją wypowiedź dotyczącą połączenia wymienionego z „numerem alarmowym” w Poznaniu (112), w wyniku którego nie doszło do nawiązania rozmowy  z późniejszą, odrębną rozmową telefoniczną wywołaną przez stację ratownictwa medycznego z Kalisza. Do jej nawiązania doszło w wyniku przekazania przez centrum ratunkowe z Poznania informacji właśnie o wcześniejszej „nieudanej” próbie połączenia. Powyższą chronologię zdarzeń, tj. pierwotną próbę połączenia i późniejszą odrębną rozmowę przedstawiłem w wypowiedzi autorce reportażu Oldze Bierut. W reportażu, co powtórzę, moją wypowiedź o nieczytelnym zapisie połączenia telefonicznego zestawiono natomiast z emisją innej, późniejszej rozmowy, której wypowiedź nie dotyczyła (!). Powyższe zniekształcenie rzeczywistego przebiegu zdarzeń, połączone z komentarzem o niezrozumiałym traktowaniu przez prokuraturę emitowanego zapisu „drugiej” rozmowy jako nieczytelnego, można uznać za stwarzające wrażenie manipulacji, prowadzącej do zbudowania określonego, i to negatywnego, obrazu działań prokuratury. 

    Zawarta w reportażu wypowiedź jego autorki o braku dowodów obciążających Remigiusza K., sprowadzająca się do kategorycznego twierdzenia o funkcjonowaniu sytuacji „słowa przeciwko słowu”, została pozbawiona mojego odniesienia, w którym wskazałem na istnienie szeregu dowodów, które potwierdzają przebieg zdarzeń opisany przez operatora koparki. Powołana wypowiedź autorki reportażu pozostaje zatem w sprzeczności z rzeczywistym stanem sprawy. Szczegółowe przedstawienie dowodów, co już sygnalizowałem, może nastąpić i zapewne nastąpi w postępowaniu sądowym. 

     Eksponowanie w reportażu, co jest zresztą zrozumiałe, stosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania przez okres 11 miesięcy, pozbawione zostało jakiegokolwiek wyjaśnienia, pomimo, że odnoszące się do powodów powyższej sytuacji motywy zostały przedstawione dziennikarce realizującej materiał. Wskazano na utrzymującą się obawę utrudniania postępowania karnego, w tym na przedstawienie związanych z powyższym zarzutów dwóm synom Remigiusza K. Zarzucono im bowiem, że podejmowali działania „mające na celu pomoc Remigiuszowi K. w uniknięciu odpowiedzialności karnej” poprzez m.in. „proponowanie pieniędzy” w zamian z zmianę wyjaśnień i zeznań. 

    Jednocześnie „przemilczana” została informacja, która również została przekazana autorce reportażu, o powodach wydłużenia okresu śledztwa, a w konsekwencji tymczasowego aresztowania, związanych z koniecznością oczekiwania na wyniki badań sądowo-psychiatrycznych podejrzanego. Powtórzyć należy, co podano autorce reportażu, że procedura poprzedzająca rozpoczęcie wnioskowanej przez biegłych obserwacji podejrzanego została znacznie przedłużona -nawet o kilka miesięcy- poprzez złożenie przez obrońców podejrzanego wniosku o wyłączenie sędziego rozpoznającego wniosek o zarządzenie obserwacji, a następnie złożenie zażalenia na wydane przez Sąd zarządzenie. Na wskazane działania prokuratura nie miała wpływu. 

   Zmarginalizowana została w reportażu informacja o stosowaniu tymczasowego aresztowania wobec kierującego koparką mężczyzny. Do uchylenia tymczasowego aresztowania w stosunku do wymienionego, po upływie blisko 6 miesięcy, doszło w sytuacji ustąpienia przesłanek jego dalszego stosowania, ale także przy uwzględnieniu kierowania wobec niego -w areszcie- gróźb (co jest przedmiotem odrębnego postepowania). Informacje powyższe były przekazane dziennikarce przygotowującej reportaż.

    Informacje przedstawione przez mężczyznę przebywającego w areszcie wspólnie z operatorem koparki, wbrew twierdzeniom zawartym w reportażu, zostały sprawdzone i poddane ocenie, a obecnie są przedmiotem odrębnego postępowania (z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa przez wskazanego mężczyznę). Autorka reportażu o powyższym także została poinformowana w czasie rozmowy w prokuraturze. 

     Zaprezentowane w reportażu twierdzenia dotyczące udzielenia przez podejrzanego pomocy pokrzywdzonym znajdującym się w samochodzie osobowym, czy też okoliczności związane z przemieszczeniem koparki pozostają w sprzeczności z całością zebranych materiałów. Nieuzasadnione jest także twierdzenie o istnieniu „zatargu pomiędzy policjantem a podejrzanym”. Policjant prowadził bowiem jedynie inne śledztwo dotyczące m.in. podejrzanego, co jednak nie uprawnia -w żaden sposób- do podobnych ocen.

     Nie sposób odnieść się do wszystkich budzących zastrzeżenia okoliczności związanych z treścią reportażu, zaznaczyć jednak należy, że zebrane materiały pozwalają na dokonanie rekonstrukcji przebiegu zdarzeń. Dały one podstawę do skierowania do Sądu aktu oskarżenia. Ostatecznej oceny omawianych zdarzeń dokona właśnie Sąd. 

     Przekazanie powyższych sprostowań, uwag, wyjaśnień wymuszone zostało dokonaniem przez autora (autorów) reportażu  zniekształcenia obrazu sprawy i to w sposób prowadzący do wytworzenia negatywnego wizerunku prokuratury. 

 

                                                                                 

                                         ZASTĘPCA

                                           PROKURATORA OKRĘGOWEGO

                                         Janusz Walczak

 

Plik do pobrania:

http://www.ostrow.po.gov.pl/ogloszenia/PO_I_A_06_40_15.pdf