Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji, przypadającego w bieżącym roku w dniu 15 października (trzeci czwartek października).
Celem powyższych obchodów jest upowszechnienie instytucji mediacji wśród praktyków, a także całego społeczeństwa.
Mediacja stanowiąca pozasądowy sposób załatwiania konfliktów i sporów jest wykorzystywana dotychczas w niewielkim stopniu.
Od kilku lat obowiązujące przepisu prawa pozwalają natomiast na stosowanie powyższej instytucji w każdej sferze stosunków społecznych.
W prokuraturach okręgu ostrowskiego w I półroczu 2009r. z mediacji skorzystano jedynie w czterech sprawach ( w trzech prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Jarocinie i jednej prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Kaliszu ).
W kodeksie postępowania karnego uregulowania dotyczące mediacji znajdują się w art. 23a :
„§ 1. Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego, skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym.
§ 2. Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąc, a jego okresu nie wlicza się do czasu trwania postępowania przygotowawczego.
§ 3. Postępowania mediacyjnego nie może prowadzić osoba, co do której w konkretnej sprawie zachodzą okoliczności określone w art. 40-42, czynny zawodowo sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, a także aplikant do tychże zawodów albo inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze lub innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw.
§ 4. Instytucja lub osoba godna zaufania sporządza, po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, sprawozdanie z jego przebiegu i wyników.
§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzenia mediacji, sposób ich powoływania i odwoływania, zakres i warunki udostępniania akt instytucjom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia mediacji oraz sposób i tryb postępowania mediacyjnego, mając na uwadze potrzebę skutecznego przeprowadzenia tego postępowania.”