Działając na zasadzie art. 131 § 2 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. informuje, że aktualnie prowadzone jest postępowanie w sprawie naruszenia przez Zarząd Europejskiego Konsorcjum Kolejowego „Wagon” Sp. z o.o. praw pracowniczych w okresie od 8.02.2012 r. do czerwca 2015 r. poprzez nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz przywłaszczenia składek z tego ubezpieczenia w części opłacanej przez ubezpieczonych - tj. o czyn z art. 218 § 1a k.k. i art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k.
W związku z powyższym informujemy, że osobom zatrudnionym we wskazanym powyżej okresie w przedsiębiorstwie Europejskie Konsorcjum Kolejowe „Wagon” Sp. z o.o., przysługują uprawnienia osób pokrzywdzonych w prowadzonym postępowaniu. Z treścią uprawnień i ich zakresem oraz obowiązkami ciążącymi na osobach pokrzywdzonych można zapoznać się na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. pod adresem www.ostrow.po.gov.pl wybierając w menu znajdującym się po lewej stronie łącze do działu „Pokrzywdzeni”.

Stosownie do treści art. 334 §3 kpk Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zawiadamia pokrzywdzonych działaniem podmiotu PUH PI z/s w Kaliszu o przesłaniu w dniu 21 kwietnia 2017r. aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Kaliszu. Na stronie internetowej www.ostrow.po.gov.pl w zakładce pokrzywdzeni umieszczone są szczegółowe pouczenia o uprawnieniach pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym.

Wzorem lat ubiegłych w dniach 20 – 26 lutego 2017 r.  prokuratorzy okręgu ostrowskiego wezmą udział w organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
W ramach akcji wyznaczeni prokuratorzy i asesorzy we wskazanych dniach w godzinach 8.00-15.00 będą udzielać w siedzibach swoich jednostek bezpłatnych porad prawnych wszystkim zainteresowanym tą formą pomocy.

W związku z pojawiającymi ostatnim okresie w przestrzeni medialnej licznymi informacjami dotyczącymi statusu działki budowlanej przeznaczonej na budowę nowej siedziby Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wlkp. zasadnym wydaje się sprecyzowanie niektórych okoliczności podniesionych w w/w publikacjach.
Umową w formie aktu notarialnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. Gmina Miasto Ostrów Wlkp. działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oddała Skarbowi Państwa – Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp. w użytkowanie wieczyste na cele budowlane nieruchomość gruntową stanowiąca niezabudowaną działkę o nr ewidencyjnym 99/1 z obrębu 0081 usytuowaną przy ulicy ks. Jana Kompałły na okres 40 lat – to jest do 12 kwietnia 2051 roku.

26 stycznia 2017 r. w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp.  została zorganizowana  narada podsumowująca ubiegłoroczną działalność prokuratur okręgu ostrowskiego.