Prokurator Generalny powołał prokuratora Leonarda Duczmalewskiego, z dniem 14 grudnia 2010 roku, na 6 – letnią kadencję, do pełnienia funkcji Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim.
Prokurator Leonard Duczmalewski uprzednio był prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, gdzie pełnił funkcję Kierownika Szkolenia.
Wcześniej wykonując obowiązki w okręgu sieradzkim był Prokuratorem Rejonowym  w Zduńskiej Woli i Sieradzu, w latach 1990 – 2004.
Dotychczas obowiązki Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim pełnił prokurator Sławomir Kozłowski.

K O M U N I K A T  P R A S O W Y

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji, przypadającego w bieżącym roku w dniu 21 października (trzeci czwartek października).
W związku z powyższym Prokurator Generalny organizuje sesję – „Mediacja karna jako forma sprawiedliwości naprawczej”
Celem powyższych obchodów jest upowszechnienie instytucji mediacji wśród praktyków, a także całego społeczeństwa.
Mediacja stanowiąca pozasądowy sposób załatwiania konfliktów i sporów jest wykorzystywana w niewielkim stopniu.
Obowiązujące od kilku lat przepisy prawa pozwalają natomiast na stosowanie powyższej instytucji w każdej sferze stosunków społecznych.
W prokuraturach okręgu ostrowskiego w I półroczu 2010 z mediacji skorzystano jedynie w dwóch sprawach (prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Jarocinie).
W kodeksie postępowania karnego uregulowania dotyczące mediacji znajdują się w art. 23 a:
„§ 1. Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego, skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym.
„§ 2. Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąc, a jego okresu nie wlicza się do czasu trwania postępowania przygotowawczego.
„§ 3. Postępowania mediacyjnego nie może prowadzić osoba, co do której w konkretnej sprawie zachodzą okoliczności określone w art. 40-42, czynny zawodowo sędzia, prokurator, radca prawny, a także aplikant do tychże zawodów albo osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze lub innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw.
„§ 4. Instytucja lub osoba godna zaufania sporządza, po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, sprawozdanie z jego przebiegu i wyników.
„§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzenia mediacji, sposób ich powoływania i odwoływania, zakres i warunki udostępniania akt instytucjom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia mediacji oraz sposób i tryb postępowania mediacyjnego, mając na uwadze potrzebę skutecznego przeprowadzenia tego postępowania”.

Pozakarne działania prokuratorów na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego w bardzo szerokim zakresie dopuszczają udział prokuratora w powyższych postępowaniach. Kryterium inicjowania wskazanych działań przez prokuratora lub uczestnictwa w sprawach wszczętych przez inne podmioty jest każdorazowo ochrona praworządności, praw obywateli lub interes społeczny ( art. 7 kpc) bądź potrzeba usunięcia stanu niezgodnego z prawem ( art. 182 kpa) . Prokuratorzy mogą zarówno inicjować postępowanie cywilne lub administracyjne, jak i zgłosić udział w postępowaniu wszczętym przez inne podmioty.

Najczęstsze działania z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego podejmowane przez prokuratorów w związku z prowadzonymi postępowaniami karnymi, w tym w szczególności działania na rzecz osób pokrzywdzonych, są następujące:

- skierowanie powództwa cywilnego o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku ze szkodą wyrządzoną przestępstwem już po prawomocnym zakończeniu postępowania karnego – na podstawie art. 444 i 445 kc oraz art. 448 kc, zwłaszcza w sprawach dotyczących przestępstw z art. 156-159 kk, art. 189 kk, art.197-200 kk, art.154 § 2 kk, art.155 kk, zwłaszcza w przypadkach, gdy działania sprawcy przestępstwa miały charakter szczególnie drastyczny

- skierowanie powództwa o zwrot kosztów leczenia lub kosztów pogrzebu osoby zmarłej wskutek uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia oraz o rentę, jeżeli zmarły był zobowiązany do alimentacji, zwłaszcza wobec osób pokrzywdzonych przestępstwem z art. 148 kk, art. 154 § 2 kk, art.155 kk

- skierowanie powództwa o odszkodowanie wobec sprawcy przestępstwa zniszczenia mienia ( art. 415 kc) - skierowanie powództwa przeciwko rodzicom nieletnich sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu ( art. 427 kc), zwłaszcza w przypadkach, gdy działania sprawców miały charakter szczególnie drastyczny

- skierowanie wniosku o przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności wobec sprawców przestępstw przeciwko rodzinie i sprawców przestępstw polegających na kierowaniu pojazdów mechanicznych i innych pojazdów, a ponadto wobec sprawców innych przestępstw, jeżeli okoliczności ujawnione w toku postępowania karnego wskazują, że sprawca jest osobą uzależnioną od alkoholu

- skierowanie wniosku do właściwego organu administracji o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( art. 18 ust. 10 powyższej ustawy ), w szczególności w przypadku ustalenia w toku postępowania karnego, że alkohol sprzedawano nieletnim lub nietrzeźwym, sprzedawano alkohol w trakcie imprez masowych, sprzedawano alkohol pochodzący z nielegalnych źródeł lub bez znaków akcyzy, a także jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że nie przestrzegano określonych w przepisach ustawy warunków sprzedaży alkoholu

- skierowanie wniosków dotyczących ochrony praw dzieci (art. 110-113 kro) w przypadkach, gdy w toku postępowania karnego ujawnione zostaną okoliczności wskazujące na nieprawidłowe wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców, w tym:

 o wydanie zarządzeń opiekuńczo – wychowawczych

 o pozbawienie władzy rodzicielskiej

 o zakazanie osobistej styczności rodzica z dzieckiem

- zawiadomienie sądu opiekuńczego o zdarzeniach uzasadniających wszczęcie postępowania opiekuńczego ( art. 572 § 2 kpc), w tym w szczególności w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowej pieczy nad dzieckiem przez jego rodziców - pomoc osobom nieporadnym w uzyskaniu środków utrzymania, w tym:

 wystąpienie do sądu z powództwem o alimenty na rzecz dzieci lub na rzecz osoby pełnoletniej pozostającej bez środków utrzymania – art. 128, art. 133 kro,

 skierowanie wniosku do właściwych organów opieki społecznej o udzielenie pomocy w uzyskaniu świadczeń pieniężnych (m. in. zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie lub kontynuowanie nauki) lub niepieniężnych ( m. in. uzyskanie pracy socjalnej, uzyskanie pomocy w opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, sprawienie pogrzebu, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej) z opieki społecznej w oparciu o przepisy art. 102 ust. 1 i art. 36 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

- skierowanie powództwa dotyczącego uregulowania statusu prawnego dziecka ( o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, o ustalenie bezskuteczności ojcostwa) – art. 61 16 kro i art. 86 kro

- skierowanie wniosku dotyczącego usunięcia nieprawidłowości w aktach stanu cywilnego ( art. 30 – 33 ustawy z dnia 29 września1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego), w szczególności:

 - o unieważnienie aktu stanu cywilnego

 - o sprostowanie aktu stanu cywilnego

 - o ustalenie treści aktu stanu cywilnego

- skierowanie wniosku o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu (art. 526 kpc w zw. z art. 29-32 kc)

- skierowanie powództwa o eksmisję, zwłaszcza w stosunku do sprawców przestępstw przeciwko rodzinie oraz sprawców przestępstwa zniszczenia mienia, a także wobec sprawców przestępstw stwarzających zagrożenie dla innych mieszkańców

- skierowanie wniosku do sądu o nakazanie , aby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające jednemu małżonkowi w całości lub w części wypłacać do rąk drugiego małżonka ( art. 565 § 2 kpc w zw. z art. 28 kro ).

Wielokrotnie prokuratorzy podejmują również działania dotyczące szeroko rozumianych spraw administracyjnych. Najczęstsze postępowania administracyjne wszczynane z inicjatywy prokuratora w związku z prowadzonym postępowaniem karnym dotyczą:

- złożenia wniosku do właściwego organu do spraw komunikacji na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym o skierowanie na badania kontrolne kierowcy, którego stan zdrowia budzi wątpliwości czy może kierować pojazdami ( np. osoby chorej psychicznie, osoby uzależnionej od alkoholu lub narkotyków)

- skierowania wniosku o cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym wobec osoby, co do której stwierdzono orzeczeniem lekarskim lub psychologicznym przeciwwskazania do kierowania pojazdami, a także co do osób, które nie poddały się tym badaniom w trybie art. 114 ust. 1 pkt. 1 lub art. 122 ust. 1 pkt. do 3-5 w/w ustawy ( art. 140 ust. 1, 1a i 4 w/w ustawy)

- skierowania wniosku wojewody o unieważnienie paszportu osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych - skierowanie wniosku do komendanta wojewódzkiego policji o cofnięcie pozwolenia na broń na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

- skierowania wniosku do właściwego organu administracji o wykreślenie wpisu do rejestru przedsiębiorców zawierającego dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzecz - w przypadku ustalenia w postępowaniu karnym, że przedsiębiorcą jest faktycznie inna osoba, niż wynika to z wpisu do ewidencji, przy zgłoszeniu podano fałszywe albo fikcyjne dane ( art. 7e ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej.

Prokuratorzy udzielają ponadto pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, które ubiegają się o kompensatę pieniężną od Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 września 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych ( Dz. U. Nr 169 poz.1415). Kompensatę przewidzianą przepisami wskazanej ustawy mogą uzyskać osoby, które na skutek popełnienia przestępstwa doznały obrażeń ciała określonych w art. 156 § 1 kk lub 157 § 1 kk, a także osoby najbliższe dla osób, które w wyniku popełnienia przestępstwa poniosły śmierć, jeżeli w czasie tego przestępstwa pozostawały na utrzymaniu ofiary. Kompensata może być przyznana w kwocie pokrywającej wyłącznie utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty związane z leczeniem lub rehabilitacją oraz koszty pogrzebu, jeżeli są one skutkiem popełnienia powyższego przestępstwa. Kompensatę przyznaje się tylko wówczas, gdy osoba uprawniona nie może uzyskać należnych jej środków od sprawcy przestępstwa, z tytułu ubezpieczenia, ze środków pomocy społecznej albo z innego źródła lub tytułu. Kompensatę przyznaje się gdy wszczęto postępowanie karne lub odmówiono jego wszczęcia z przyczyn wskazanych w art.17 § 1 pkt. 4, 5, 8, 10 i 11 kpk. Kompensatę przyznaje się do wysokości 12.000 zł. W określonych w ustawie przypadkach kompensata może podlegać zwrotowi.

Szczegółowe informacje o prawach pokrzywdzonych w toku postępowania karnego można znaleźć na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.

 Komunikat Nr 1 Kongresu Nauk Sądowych

Komitet Organizacyjny 1 Kongresu Nauk Sądowych zaprasza biegłych i rzeczoznawców do wzięcia udziału w Kongresie, który planujemy odbyć w Warszawie w listopadzie 2010 roku. Celem 1 KNS jest poprawa jakości, afektywności i sprawności opiniodawstwa dla celów sądowych w Polsce, poprawa statusu i wizerunku biegłego, integracja stowarzyszeń i biegłych różnych dyscyplin, powołanie Federacji Stowarzyszeń Biegłych i Rzeczoznawców, problem VAT dla biegłych, wydawanie biuletynu rozsyłanego przez Internet.

     Dla zrealizowania tych celów i odbycia Kongresu potrzebne sam nam dane osobowe biegłych. Dlatego prosimy biegłych i rzeczoznawców o przekazanie swoich adresów mailowych na adres mailowy Komitetu Organizacyjnego. Zwracamy się też do biegłych i rzeczoznawców, aby utworzyli takie adresy, o ile jeszcze ich nie mają, co umożliwi przesyłanie im Biuletynu, jak i informacji o 1KNS.

    Informacje na temat 1 Kongresu Nauk Sądowych, lista stowarzyszeń, instytucji i osób które są w Komitecie organizacyjnym znajdują się na naszej stronie: www.1kns.pl.

Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego 1 KNS
dr med. Jerzy Pobocha

Adres Komitetu Organizacyjnego:
www.1kns.pl 
71-210 Szczecin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
fax:91 886 58 84
tel.:605053894; 506728740

 

 W dniach od 22 do 28 lutego 2009r. będzie obchodzony Tydzień Ofiar Przestępstw.

 Jedną z planowanych form pomocy jest udzielanie bezpłatnych porad ofiarom przestępstw o przysługujących im uprawnieniach.

 W ramach wskazanego Tygodnia w dniach od 22 do 26 lutego 2010r.  w położonych w okręgu ostrowskim miejscowościach będących siedzibami prokuratur będą zorganizowane dyżury prokuratorów, w celu udzielania porad ofiarom przestępstw.

 Dyżury prowadzone będą we wskazanych dniach w godzinach od 9:00 do 15:30 w:
- Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp., ul. Krotoszyńska 7,
- Prokuraturze Rejonowej w Ostrowie Wlkp. przy ul. Sądowej 2,
- Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu przy Pl. Św. Józefa 5,
- Prokuraturze Rejonowej w Jarocinie przy Al. Niepodległości  19,
- Prokuraturze Rejonowej w Kępnie przy Al. Marcinkowskiego 10,
- Prokuraturze Rejonowej w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10a,
- Prokuraturze Rejonowej w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 33,
- Prokuraturze Rejonowej w Pleszewie przy Pl. Kościelnym 1.