Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji, przypadającego w bieżącym roku w dniu 15 października (trzeci czwartek października).
Celem powyższych obchodów jest upowszechnienie instytucji mediacji wśród praktyków, a także całego społeczeństwa.
Mediacja stanowiąca pozasądowy sposób załatwiania konfliktów i sporów jest wykorzystywana dotychczas w niewielkim stopniu.
Od kilku lat obowiązujące przepisu prawa pozwalają natomiast na stosowanie powyższej instytucji w każdej sferze stosunków społecznych.
W prokuraturach okręgu ostrowskiego w I półroczu 2009r. z mediacji skorzystano jedynie w czterech sprawach ( w trzech prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Jarocinie i jednej prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Kaliszu ).
W kodeksie postępowania karnego uregulowania dotyczące mediacji znajdują się w art. 23a :
„§ 1. Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego, skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym.
§ 2. Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąc, a jego okresu nie wlicza się do czasu trwania postępowania przygotowawczego.
§ 3. Postępowania mediacyjnego nie może prowadzić osoba, co do której w konkretnej sprawie zachodzą okoliczności określone w art. 40-42, czynny zawodowo sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, a także aplikant do tychże zawodów albo inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze lub innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw.
§ 4. Instytucja lub osoba godna zaufania sporządza, po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, sprawozdanie z jego przebiegu i wyników.
§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzenia mediacji, sposób ich powoływania i odwoływania, zakres i warunki udostępniania akt instytucjom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia mediacji oraz sposób i tryb postępowania mediacyjnego, mając na uwadze potrzebę skutecznego przeprowadzenia tego postępowania.”

    KOMUNIKAT PRASOWY

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu prowadzi śledztwo w sprawie śmierci człowieka, którego szczątki odnaleziono w czasie prac drogowych w dniu 30 kwietnia 2009r.
Powyższe szczątki zostały ujawnione w Kaliszu, przy ulicy Łódzkiej, w obrębie pasa drogowego. Powyższe może wskazywać, że zwłoki zostały zakopane bądź przewiezione w trakcie wykonywania prac drogowych. Z ustaleń wynika, że we wskazanym miejscu prace drogowe, o szerszym zakresie, były przeprowadzane w latach 1973 – 1975.
Z opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej wynika natomiast, że znalezione kości znajdowały się w ziemi około 30 lat. Jednocześnie wskazany biegły stwierdził, że ujawnione szczątki pochodzą od jednej osoby – płci żeńskiej w wieku pomiędzy 12 a 20 lat.
W związku z powyższym konieczne jest ustalenie danych osób, spełniających powyższe kryteria – kobiety w wieku od 12 do 20 lat, zaginionych na terenie Kalisza bądź jego okolic w latach 1970 – 1985.
W przedstawionej sytuacji osoby znające podobne przypadki, zwłaszcza krewni zaginionych, proszone są o skontaktowanie się z Prokuraturą Rejonową w Kaliszu (Plac Św. Józefa 5) bądź Komendą Miejską Policji w Kaliszu – Wydział Dochodzeniowo – Śledczy (ul. Jasna 1).

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny powołał prokuratora Sławomira Kozłowskiego z dniem 17 września 2008r. do pełnienia funkcji Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wlkp.

W dniach od 23 do 27 lutego 2009r. będzie obchodzony Tydzień Ofiar Przestępstw.

Jedną z planowanych form pomocy jest udzielanie bezpłatnych porad ofiarom przestępstw o przysługujących im uprawnieniach.

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny powierzył prokuratorowi Sławomirowi Kozłowskiemu z dniem 17 marca 2008r. pełnienie funkcji Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wlkp.

Prokurator Sławomir Kozłowski, mający 51 lat, dotychczas był Naczelnikiem Wydziału Postępowania Sądowego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Wcześniej wykonywał czynności w Wydziale Postępowania Sądowego i Wydziale Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Okręgowej w Kaliszu, a uprzednio do 1994r. w Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu.

Jednocześnie Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny odwołał   z dniem 16 marca 2008r. z funkcji Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wlkp. prokuratora Pawła Szymanowskiego.