Prokurator Rejonowy w Kaliszu nadzoruje postępowanie przeciwko 45 letniemu obywatelowi Ukrainy, któremu  zarzucono dopuszczenie się łącznie 4 przestępstw.    
Mężczyzna został zatrzymany w styczniu 2017 r. w jednej z podkaliskich miejscowości, gdy podczas kontroli drogowej posłużył się paszportem zawierającym podrobioną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Polski.


Jak ustalono w oparciu o uzyskane od Straży Granicznej w toku postępowania materiały w okresie pomiędzy 2010 a 2015 rokiem, podejrzany w związku z nielegalnym przekroczeniem granic był czterokrotnie wydalany na terytorium Ukrainy, każdorazowo posługując się danymi innych obywateli Ukrainy.  
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator Rejonowy w Kaliszu przedstawił podejrzanemu mężczyźnie łącznie 4 zarzuty, w ramach których zarzucił mu nielegalne wprowadzenie na polski obszar celny 2500 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy i spowodowanie powyższym straty Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego w kwocie 44.000 zł , a także przekroczenie przy użyciu podstępu w postaci podrobionego dokumentu wizowego granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto mężczyźnie zarzucono dopuszczenie się dwóch występków przeciwko wiarygodności dokumentów.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego 45 latek przyznał się do zarzucanych mu czynów.
Pierwsze z zarzuconych przestępstw – kwalifikowane z art. 65 § 1 kodeksu karnego skarbowego  – zagrożone jest karą grzywny do 720 stawek dziennych lub karą pozbawienia wolności do lat 3, bądź oboma tymi karami łącznie, zaś pozostałe zarzucone podejrzanemu przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 3 (art. 264§2 kodeksu karnego) , karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności (art. 270§1 kodeksu karnego) bądź grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. (art. 275§2 kodeksu karnego)
W dniu 26 stycznia 2017 r. Prokurator wystąpił do Sądu w Kaliszu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Sąd uwzględnił wniosek Prokuratora w całości, podnosząc w uzasadnieniu, że zgromadzony przez Prokuratora w toku postępowania materiał dowodowy uprawdopodobnił dopuszczenie się przez podejrzanego zarzucanych mu czynów, a zastosowanie środka zapobiegawczego jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
                            
Maciej Meler