Prokuratura Rejonowa w Jarocinie w dniu 30 czerwca 2009r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 51 – letniemu obywatelowi Włoch, podejrzanemu o naruszanie praw pracowniczych i oszustwa na szkodę kontrahentów.
Wymienionemu zarzucono, że w okresie od listopada 2002r. do grudnia 2003r. w Jarocinie, będąc właścicielem miejscowej firmy odzieżowej, uporczywie naruszał prawa pracowników wynikające z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W opisie czynu wskazano, że nie odprowadzał składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz  pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych w części finansowanej przez pracodawcę w łącznej kwocie 473 000 zł oraz nie odprowadził składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracowników w kwocie 381 000 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 176 000 zł, działając na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz 239 pracowników. W zarzucie opisano ponadto nie dokonanie na rzecz 228 pracowników firmy wypłaty z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w grudniu 2002r. i styczniu 2003r. pieniędzy w  kwocie 51 000 zł, a nadto nie przekazanie na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwoty 173 000 zł. W kolejnych zarzutach opisano wyłudzenie przez oskarżonego, jako właściciela wspomnianej firmy, na szkodę 13 innych firm z Wielkopolski i Mielca, woj. świętokrzyskie, usługi szycia o łącznej wartości ponad 230 000 zł.
Wobec oskarżonego w okresie od 12 czerwca do 25 czerwca 2003r. stosowane było tymczasowe aresztowanie, które następnie zamienione zostało na poręczenie majątkowe.
W okresie od grudnia 2003r. śledztwo przeciwko wymienionemu było zawieszone z uwagi na jego pobyt poza granicami Polski i niemożność wykonania czynności z jego udziałem. W czerwcu 2009r. podejrzany stawił się w Prokuraturze Rejonowej w Jarocinie i wówczas śledztwo zostało podjęte. 
Na szkodę poszkodowanych firm oskarżony, co opisano w zarzucie, wyłudził usługi szycia o wartości od 600 do 44 000 zł. Pokrzywdzone firmy miały siedzibę m.in. w Jarocinie, Krotoszynie, Pleszewie, Gostyniu, Wolsztynie i Mielcu (woj. świętokrzyskie).
Czyny zarzucone oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, a także z art. 218 § 1 kodeksu karnego (naruszenie praw pracowniczych) zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.
Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie oszustw związanych ze sprzedażą środka ochrony roślin.
Skierowanym w dniu 29 czerwca 2009r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 47 – letniego mieszkańca powiatu kaliskiego. Zarzucono wymienionemu, że w okresie od kwietnia do lipca 2008r. w Opatówku, pow. kaliski, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia rolnictwa, wprowadził dwóch kontrahentów w błąd co do autentyczności sprzedawanego im środka  ochrony roślin. W opisie czynu wskazano, że oskarżony sprzedawał powyższy preparat w stanie rozcieńczonym, przez co nie zawierał on właściwej ilości substancji aktywnej, w nieautentycznych pojemnikach z podrobioną etykietą, przez co doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kolejnych nabywców produktu, wyrządzając w powyższy sposób szkodę w wysokości 277 000 zł. W drugim zarzucie opisano wprowadzenie przez oskarżonego do obrotu  gospodarczego towaru o wartości 740 000 zł w postaci powyższego rozcieńczonego preparatu ochrony roślin sprzedanego w 982 pojemnikach (20 – litrowych) z podrobionym znakiem towarowym firmy, będącej jego producentem.
Do ujawnienia działań oskarżonego, opisanych w zarzutach, doszło w następstwie zgłoszenia zastrzeżeń do skuteczności preparatu przez jego nabywców. Podjęte zostały wówczas czynności polegające na zabezpieczeniu opakowań i poddaniu badaniom laboratoryjnemu składu znajdującego się w nich środka. W wyniku powyższego ustalono, że etykiety na opakowaniach są podrobione, a środek posiada znacznie mniej substancji aktywnej.
Opakowania ze środkiem, którego skład budził zastrzeżenia ujawniono w sklepach i hurtowniach na terenie kraju.
Zgromadzone w trakcie śledztwa materiały wskazały, że rozcieńczony preparat w podrobionych opakowaniach sprzedawał oskarżony. Dwie firmy, które nabyły od niego blisko 1 000 opakowań dokonały ich dalszej sprzedaży kolejnym podmiotom.
Wobec podejrzanego Prokurator Rejonowy w Kaliszu zastosował w dniu 30 marca 2009r. środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru policji.
Czyny zarzucone oskarżonemu zakwalifikowano m.in. jako przestępstwo z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) popełnione w odniesieniu do mienia znacznej wartości (art. 294 § 1 kodeksu karnego), zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. w dniu 10 czerwca 2009r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 31 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o szereg oszustw przy świadczeniu usług kominiarskich.
Wymienionemu zarzucono, że w okresie od kwietnia 2005r. do lutego 2009r. w Ostrowie Wlkp. prowadząc działalność gospodarczą w zakresie kominiarstwa, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przedstawicieli 25 firm w ten sposób, że wprowadził ich w błąd co do posiadania kwalifikacji obejmujących uprawnienie do przeprowadzania okresowych kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych, podczas gdy w rzeczywistości powyższych kwalifikacji nie posiadał, w wyniku czego wyłudził na ich szkodę pieniądze pobrane jako opłaty za kontrolę. W zarzutach wskazano, że na szkodę poszczególnych pokrzywdzonych wyłudził kwoty od 100 do 300 zł, a łącznie kwotę 4 100zł.
Zarzucone mu obecnie czyny zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie w dniu 23 czerwca 2009r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom, podejrzanym o szereg kradzieży kołpaków samochodowych, włamań do samochodów, a także uszkodzeń opon samochodowych.
Jednemu z oskarżonych, 25 – letniemu mieszkańcowi Krotoszyna  zarzucono popełnienie łącznie 32 przestępstw. W zarzutach opisano dokonanie przez niego od jesieni 2008r. do lutego 2009r. w Krotoszynie 14 kradzieży kompletów kołpaków samochodowych, również 14 kradzieży i usiłowań kradzieży z włamaniem do samochodów, z których wnętrza zabrano radioodtwarzacze, a ponadto cztery czyny polegające na zniszczeniu, przez przecięcie, od 2 do 4 opon zaparkowanych samochodów. W większości przypadków wymieniony, co opisano w zarzutach, dokonując kradzieży, działał wspólnie z pozostałymi podejrzanymi, objętymi aktem oskarżenia.
Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżeni dokonywali kradzieży kołpaków samochodów stojących na ulicach w centrum miasta, a także parkingach osiedlowych oraz usytuowanych przy sklepach wielkopowierzchniowych. Przedmiotem kradzieży były „oryginalne” kołpaki o wartości 400 – 600 zł (komplet), od samochodów m – ki Renault, Seat, Volkswagen, Opel i Fiat. Włamania były dokonywane do samochodów osobowych różnych marek, m.in. Fiat 126p, Polonez, Ford Galaxy. Volkswagen Passat oraz BMW, z których – w 8 przypadkach – dokonano kradzieży radioodtwarzaczy o łącznej wartości 2 400 zł. Uszkodzenie opon trzech samochodów, opisane w zarzutach przedstawionych 25 – letniemu mężczyźnie, miało miejsce w nocy z 26 na 27 grudnia 2008r., a spowodowana powyższym działaniem szkoda wyniosła 2 300 zł. W jednym przypadku przecięcie opon nastąpiło po uprzednim włamaniu do samochodu, we wnętrzu którego nie było radioodtwarzacza. 
W trakcie śledztwa wymieniony, 25 – letni mężczyzna, został poddany badaniom przez biegłych – psychiatrów, którzy stwierdzili, że w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów miał w pełni zachowaną poczytalność.
Wcześniej był on już karany za przestępstwa przeciwko mieniu i w czasie kierowania aktu oskarżenia odbywał uprzednio orzeczoną karę pozbawienia wolności.
Czyny zarzucone oskarżonym zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 279 § 1 kodeksu karnego (kradzież z włamaniem) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, art. 278 § 1 kodeksu karnego (kradzież) oraz art. 288 § 1 kodeksu karnego (uszkodzenie mienia) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o wyłudzenie materiałów budowlanych.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 23 maja 2002 roku w Kaliszu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mając świadomość, iż nie będzie mógł  uregulować należności doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzoną firmę, w ten sposób że pobrał towar w postaci materiałów budowlanych o wartości 6 300 zł, za które nie dokonał wpłaty.
Pokrzywdzony zawiadomienie o przestępstwie złożył w kwietniu 2007r. Śledztwo ze względu na niemożność ustalenia miejsca pobytu podejrzanego jesienią 2007r. zawieszono. Z uwagi na orzeczone wcześniej wobec niego, za oszustwa, kary pozbawienia wolności był on już wówczas poszukiwany listem gończym. Do jego zatrzymania doszło w dniu 26 marca 2009 roku. Obecnie odbywa on wspomniane kary pozbawienia wolności.
Zarzucany mu czyn zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.