W dniu 28 lutego 2017 r. Prokurator Rejonowy w Krotoszynie przedstawił 41 letniemu mieszkańcowi powiatu krotoszyńskiego zarzuty dotyczące popełnienia 2 przestępstw na szkodę żony.    
Jak ustalono w oparciu o zgromadzony materiał w okresie pomiędzy wrześniem 2012 roku,  a lutym 2017 roku, podejrzany wielokrotnie znęcał się psychicznie i fizycznie nad wspólnie zamieszkującej z nim żoną, a także groził jej pozbawieniem życia, przy czym groźba ta wzbudziła u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona.


Z relacji przesłuchanych w toku postępowania świadków wynikało, iż w okresie objętym zarzutami podejrzany nie tylko psychicznie znęcał się nad żoną, poprzez wyrzucanie wbrew jej woli należących do niej rzeczy na ulicę, ale też wielokrotnie używał wobec niej przemocy fizycznej w postaci popychania i szarpania połączonego z wyrywaniem włosów.    
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut znęcania się z art. 207§1 k.k. oraz kierowania wobec pokrzywdzonej gróźb karalnych z art. 190§1 k.k.  
Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się częściowo do zarzucanych czynów, w pozostałym zakresie zakwestionował treść zeznań samej pokrzywdzonej oraz przesłuchanych w sprawie świadków.
Przestępstwo kwalifikowane z art. 207 § 1 kk – zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Czyn z art. 190§1 k.k. zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 2.   
W dniu 28 lutego 2017 r. Prokurator wystąpił do Sądu w Krotoszynie z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy podnosząc w uzasadnieniu, iż wyłącznie zastosowanie powyższego izolacyjnego środka pozwoli zapewnić realne bezpieczeństwo pokrzywdzonej.  
Sąd w całości przychylił się do stanowiska Prokuratora i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
Maciej Meler