Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie uchylania się w latach 1995 – 2014 od łożenia na utrzymanie dziecka przez 46 – letniego (obecnie) mężczyznę.
Wymienionemu zarzucono, że w okresie pomiędzy 1995r. a styczniem 2014r. uchylał się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy obowiązku alimentacyjnego na rzecz córki, przez co naraził ją na niemożność zaspokojenia potrzeb życiowych.
Zawiadomienie o powyższym przestępstwie złożył do Prokuratury Rejonowej w Kaliszu gminny ośrodek pomocy społecznej, właściwy dla miejscowości w której zameldowany jest oskarżony (na terenie województwa małopolskiego).
Z dokonanych ustaleń wynika, że wymieniony w latach 1995 – 2014 nie łożył na utrzymanie córki. Z czasu objętego zarzutem, wyłączono okresy kiedy nie mógł on wywiązywać się z obowiązku alimentacyjnego z uwagi na odbywanie kary pozbawienia za inne przestępstwa. Pokrzywdzona pobiera obecnie alimenty z biura świadczeń alimentacyjnych.
Postępowanie w omawianej sprawie było początkowo zawieszone z uwagi na niemożność ustalenia miejsca pobytu podejrzanego. Zostało ono podjęte w marcu 2014r,, z uwagi na uzyskanie informacji o zatrzymaniu podejrzanego na terenie Niemiec i wydaniu do Polski w związku z poszukiwaniami prowadzonymi przez sąd, który orzekł wobec niego – obecnie odbywaną – karę pozbawienia wolności za inne przestępstwo (oszustwo).
Wcześniej oskarżony był wielokrotnie karany, za przestępstwa przeciwko mieniu.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 209 § 1 kodeksu karnego (niealimentacja) zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak