Wyniki Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. w 2015 roku

W 2015 roku do prokuratur okręgu ostrowskiego wpłynęły 10.482 sprawy, o 2.705 mniej niż w 2014 roku. Największy wpływ był w Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu 3.236 spraw, Ostrowie Wlkp. 2.686 spraw, Krotoszynie 984, Jarocinie 961 oraz Kępnie 857 spraw.
Do zmniejszenia ilości wpływających do prokuratur spraw doszło w następstwie zmiany z dniem 1 lipca 2015r. przepisów kodeksu postepowania karnego, zgodnie z którymi nie podlega rejestracji w prokuraturze część dochodzeń, m.in. umorzonych na etapie in rem (w sprawie).


Załatwione w 2015 roku zostało 10.728 spraw, tj. o 2.509 spraw mniej niż w 2014 roku.

Aktami oskarżenia (łącznie z wnioskami o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy kierowanymi po 1 lipca 2015r.) zostało zakończone 4.563 spraw, podczas gdy w 2014 roku 5.416 spraw. Objęte aktami oskarżenia zostały natomiast obecnie 5.104 osoby. Wobec 48 z nich było, w czasie kierowania aktów oskarżenia, stosowane tymczasowe aresztowanie. Najwięcej aktów oskarżenia skierowały Prokuratury Rejonowe w Ostrowie Wlkp. – 1.248 (wobec 1.421 osób), w Kaliszu – 1.121 (wobec 1.331 osób), oraz Krotoszynie - 492 (wobec 550 osób), Kępnie - 477 (wobec 498 osób) i Jarocinie – 401 (wobec 434 osób). Wnioskami o warunkowe umorzenie postępowania skierowanymi do Sądu objęto -w całym okręgu ostrowskim- 346 osób.

Na podstawie kierowanych przez prokuratury okręgu ostrowskiego aktów oskarżenia osądzono 5.766 osób, z których 54 zostało uniewinnione, a w stosunku do 84 postępowanie zostało przez Sąd umorzone; pozostali zostali skazani.

W trakcie prowadzonych postępowań prokuratorzy okręgu ostrowskiego skierowali do sądów 77 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sądy uwzględniły 67 wniosków (najwięcej kierowanych przez Prokuraturę Rejonową  w Kaliszu – 24, Prokuratury Rejonowe w Krotoszynie i Jarocinie po 8, a także Prokuraturę Rejonową w Ostrowie Wlkp. – 7). Stosowane były także inne środki zapobiegawcze:  dozór policji – wobec 249 osób, poręczenia majątkowe – 64 oraz zakaz opuszczania kraju – 35. Wydane zostało również 748 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym, w wyniku których zajęto na poczet naprawienia szkody i grożących kar majątkowych mienie o wartości 4.291.776 zł.

Pozostałe sprawy, poza zakończonymi aktami oskarżenia, zakończone zostały umorzeniami bądź odmowami wszczęcia postępowania przygotowawczego. Umorzenia z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu nastąpiły w 14 sprawach. Ze względu na brak  cech przestępstwa oraz stwierdzenie, iż czynu nie popełniono umorzono 1.537 spraw, a wobec niewykrycia sprawcy 484 sprawy. Łącznie umorzeniami zakończono 2.424 sprawy. Odmową wszczęcia postępowania przygotowawczego zakończono natomiast 1.664 sprawy.

W najpoważniejszych sprawach prowadzono postępowanie przygotowawcze w formie śledztwa; wszczęto ich w 2015 roku – 1.124.            
Uwzględniając obsadę w poszczególnych jednostkach przeciętnie najwięcej spraw w ciągu miesiąca załatwiali prokuratorzy w Prokuraturze Rejonowej w Kępnie – 23,8 spraw miesięcznie jeden prokurator, a także w Jarocinie 20,1 i Ostrowie Wlkp. 18,7. Przeciętne obciążenie dla prokuratur okręgu ostrowskiego wyniosło 17,5 spraw miesięcznie na jednego prokuratora.

W 2015 roku w ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) prokuratury okręgu ostrowskiego załatwiły 1.952 sprawy (przy 2.252 w 2014r.).


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz Walczak    
Prokurator Prokuratury Okręgowej