W y n i k i    d z i a ł a l n o ś c i    

                                   prokuratur okręgu ostrowskiego w I półroczu 2015r.

 W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2015r. do prokuratur okręgu ostrowskiego wpłynęło 6549 spraw, podczas gdy w ubiegłym roku, w tym samym okresie, wpłynęło 6550 spraw. Wielkość wpływu nie uległa zatem zmianom. Zwiększenie ilości spraw nastąpiło w Prokuraturach Rejonowych w Jarocinie z 582 do 628 oraz Krotoszynie z 647 do 649, a także w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp. z 46 do 101 spraw.

W pozostałych prokuraturach rejonowych doszło do zmniejszenia ilości wpływających spraw: w Pleszewie z 576 do 506, w Kaliszu z 2107 do 2054, w Ostrzeszowie z 524 do 475, w Kępnie z 535 do 523 oraz w Ostrowie Wlkp. z 1620 do 1613 spraw.  Zwiększyła się ilość spraw „załatwionych” w postępowaniach karnych z 6370 w I półroczu ubiegłego roku do 6486 w bieżącym roku.  Wśród załatwionych w minionych sześciu miesiącach spraw 2413 przesłano do sądów wraz z aktami oskarżenia, którymi objęto 2857 osób. W podobnym okresie w 2014r. 2534 aktami oskarżenia objęto 2849 osób. Obecnie w 1505 aktach oskarżenia zawarto złożone w trybie art. 335 kodeksu postępowania karnego wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Wnioskiem o warunkowe umorzenie kierowanym do sądu zakończono natomiast 198 postępowań przygotowawczych wobec 227 osób.   Umorzenie postępowań przygotowawczych, a więc dochodzeń i śledztw, nastąpiło w 1719 sprawach. Najwięcej z nich - 955 umorzono wobec stwierdzenia, po przeprowadzeniu postępowania, iż czynu nie popełniono, bądź, że w rozważanym zdarzeniu brak było znamion przestępstwa. Mniej – 395 zostało umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa.  W 1437 przypadkach zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego.  W trakcie prowadzonych postępowań prokuratorzy skierowali do sądów wnioski o zastosowanie wobec 47 podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sądy uwzględniły 39 wniosków i wobec powyższej ilości podejrzanych zastosowały tymczasowe aresztowanie. Nie uwzględnione zostały zatem 8 wniosków. W 2014 skierowano w I półroczu 46 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których 43 zostało uwzględnionych.  Stosowane były także inne środki zapobiegawcze: - poręczenia majątkowe  - wobec 45 podejrzanych - dozór policji    - wobec 152 podejrzanych - zakaz opuszczania kraju  - wobec 25 podejrzanych - nakaz opuszczenia lokalu  - wobec 15 podejrzanych.  W trakcie prowadzonych postępowań doszło do zabezpieczenia na poczet kar majątkowych oraz naprawienia szkody mienia o wartości 3 162 780 zł.  W I półroczu 2015r. sądy osądziły 3222 osoby, przeciwko którym akty oskarżenia skierowali prokuratorzy okręgu ostrowskiego. Zdecydowana większość z nich 2889 zostało skazanych,  a uniewinnione zostały jedynie 33 osoby.  W ramach działalności pozakarnej prokuratury okręgu ostrowskiego w okresie od stycznia do czerwca 2015r. załatwiły 1003 sprawy, o 41 mniej niż w I półroczu 2014r.

 

         O p r a c o w a ł:

            ZASTĘPCA

PROKURATORA OKRĘGOWEGO  

         Janusz Walczak