W  y  n  i  k  i
 
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. w 2014 roku


W 2014 roku do prokuratur okręgu ostrowskiego wpłynęło 13.187 spraw, o 1.522 mniej niż w 2013 roku. Największy wpływ był w Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu 4.258 spraw, Ostrowie Wlkp. 3.279 spraw, Krotoszynie 1.296, Jarocinie 1.231 oraz Ostrzeszowie 1.050.
Do zmniejszenia ilości wpływających do prokuratur spraw doszło w następstwie zmiany w listopadzie 2013 roku przepisów kodeksu karnego, w wyniku których część przestępstw (m.in. z art. 178a § 2 kodeksu karnego – kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości) przeniesiono do kategorii wykroczeń.

Załatwione w 2014 roku zostało 13.237 spraw, tj. o 1402 sprawy mniej niż w 2013 roku.

Aktami oskarżenia zostało zakończone 5.416 spraw (50,7% ogółu zakończonych spraw, bez odmów wszczęcia), podczas gdy w 2013 roku 6.656 spraw. Objęte aktami oskarżenia zostało natomiast obecnie 6.167 osób. Wobec 72 z nich było, w czasie kierowania aktów oskarżenia, stosowane tymczasowe aresztowanie. Najwięcej aktów oskarżenia skierowały Prokuratury Rejonowe w Kaliszu – 1.518 (wobec 1.710 osób), Ostrowie Wlkp. – 1.386 (wobec 1.623 osób) oraz Krotoszynie - 628 (wobec 700 osób), Jarocinie – 521 (wobec 596 osób) i Kępnie - 496 (wobec 533 osób).

Na podstawie kierowanych przez prokuratury okręgu ostrowskiego aktów oskarżenia osądzono 6.320 osób, z których 5.765   zostało skazanych, 67 uniewinnionych, a w stosunku do 75 postępowanie zostało przez Sąd umorzone.

W trakcie prowadzonych postępowań prokuratorzy okręgu ostrowskiego skierowali do sądów 93 wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sądy uwzględniły 90 wniosków (najwięcej kierowanych przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowie Wlkp. – 33, Prokuraturę Rejonową  w Kaliszu – 26 oraz Prokuratury Rejonowe w Krotoszynie i Pleszewie po 8). Stosowane były także inne środki zapobiegawcze:  dozór policji – wobec 337 osób, poręczenia majątkowe – 71 oraz zakaz opuszczania kraju – 38. Wydane zostały również 1.472 postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, w wyniku których zajęto na poczet naprawienia szkody i grożących kar majątkowych mienie o wartości 16.220.921 zł.

Pozostałe sprawy, poza zakończonymi aktami oskarżenia, zakończone zostały umorzeniami bądź odmowami wszczęcia postępowania przygotowawczego. Do sądu skierowano 351 wniosków        o warunkowe umorzenie postępowania. Umorzenia z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu nastąpiły w 38 sprawach. Ze względu na brak  cech przestępstwa oraz stwierdzenie, iż czynu nie popełniono umorzono 1.604 sprawy, a wobec niewykrycia sprawcy 831 sprawy. Łącznie umorzeniami zakończono 3.596 spraw. Odmową wszczęcia postępowania przygotowawczego zakończono natomiast 2.558 spraw.

W najpoważniejszych sprawach prowadzono postępowanie przygotowawcze w formie śledztwa; wszczęto ich w 2014 roku – 1.482.            
Uwzględniając obsadę w poszczególnych jednostkach przeciętnie najwięcej spraw w ciągu miesiąca załatwiali prokuratorzy                          w Prokuraturze Rejonowej w Kępnie – 27,8 spraw miesięcznie jeden prokurator, a także w Jarocinie 25,6 i Ostrowie Wlkp. 24,8. Przeciętne obciążenie dla prokuratur okręgu ostrowskiego wyniosło 22,9 spraw miesięcznie na jednego prokuratora.

W 2014 roku w ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) prokuratury okręgu ostrowskiego załatwiły 2.252 sprawy (przy 1.842 w 2013r.).


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

             
Janusz Walczak    
Prokurator Prokuratury Okręgowej