W y n i k i    d z i a ł a l n o ś c i
prokuratur okręgu ostrowskiego w I półroczu 2014r.

    W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2014r. do prokuratur okręgu ostrowskiego wpłynęło 6550 spraw, podczas gdy w ubiegłym roku, w tym samym okresie, wpłynęło 6976 spraw. Wystąpił zatem spadek wpływu o 426 spraw. Wielkość spadku wpływu w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco: w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowie Wlkp.     z 1780 do 1620 spraw, w Krotoszynie z 733 do 674, w Kaliszu z 2192 do 2107 oraz Pleszewie z 576 do 489 spraw. W pozostałych prokuraturach rejonowych zmniejszenie ilości wpływających spraw było niewielkie: w Kępnie z 565 do 535, Jarocinie z 591 do 582 oraz w  Ostrzeszowie z 528 do 524 spraw.
    Jednocześnie zmniejszyła się ilość spraw „załatwionych” w postępowaniach karnych z 6657 w I półroczu ubiegłego roku do 6370 w bieżącym roku.
    Wśród załatwionych w minionych sześciu miesiącach spraw 2534 przesłano do sądów wraz z aktami oskarżenia, którymi objęto 2849 osób. W podobnym okresie w 2013r. 3046 aktami oskarżenia objęto 3396 osób. Obecnie w 1542 aktach oskarżenia zawarto złożone w trybie art. 335 kodeksu postępowania karnego wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Wnioskiem o warunkowe umorzenie kierowanym do sądu zakończono natomiast 171 postępowań przygotowawczych wobec 176 osób.
     Umorzenie postępowań przygotowawczych, a więc dochodzeń i śledztw, nastąpiło w 1705 sprawach. Najwięcej z nich – 1101 umorzono wobec stwierdzenia, po przeprowadzeniu postępowania, iż czynu nie popełniono, bądź, że w rozważanym zdarzeniu brak było znamion przestępstwa. Mniej – 389 zostało umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa.
    W 1262 przypadkach zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego.
    W trakcie prowadzonych postępowań prokuratorzy skierowali do sądów wnioski o zastosowanie wobec 46 podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sądy uwzględniły 43 wnioski i wobec powyższej ilości podejrzanych zastosowały tymczasowe aresztowanie. Nie uwzględnione zostały zatem 3 wnioski. W 2013 skierowano w I półroczu 48 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których 40 zostało uwzględnionych.
    Stosowane były także inne środki zapobiegawcze:
- poręczenia majątkowe - wobec 45 podejrzanych
- dozór policji - wobec 167 podejrzanych
- zakaz opuszczania kraju - wobec 17 podejrzanych.
    W trakcie prowadzonych postępowań doszło do zabezpieczenia na poczet kar majątkowych oraz naprawienia szkody mienia o wartości 2 571 231 zł.
    W I półroczu 2014r. sądy osądziły 3302 osoby, przeciwko którym akty oskarżenia skierowali prokuratorzy okręgu ostrowskiego. Zdecydowana większość z nich 2999 zostało skazanych, a uniewinnionych zostało jedynie 35 osób.
    W ramach działalności pozakarnej prokuratury okręgu ostrowskiego w okresie od stycznia do czerwca 2014r. załatwiły 1044 sprawy, o 165 więcej niż w I półroczu 2013r.

O p r a c o w a ł:

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz Walczak