W  y  n  i  k  i
 
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. w 2013 roku


W 2013 roku do prokuratur okręgu ostrowskiego wpłynęło 14.709 spraw, o 373 więcej niż w 2012 roku. Największy wpływ był w Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu 4.656 spraw, Ostrowie Wlkp. 3.718 spraw, Krotoszynie 1.441, Jarocinie 1.282 oraz Kępnie 1.228.

Załatwione w 2013 roku zostało 14.639 spraw, tj. o 305 spraw więcej niż w 2012 roku.

Aktami oskarżenia zostało zakończone 6.656 spraw (55,3% ogółu zakończonych spraw, bez odmów wszczęcia), podczas gdy w 2012 roku 7.096 spraw. Objęte aktami oskarżenia zostało natomiast obecnie 7.310 osób. Wobec 73 z nich było, w czasie kierowania aktów oskarżenia, stosowane tymczasowe aresztowanie. Najwięcej aktów oskarżenia skierowały Prokuratury Rejonowe w Kaliszu – 1.776 (wobec 1.934 osób), Ostrowie Wlkp. – 1.801 (wobec 1.974 osób) oraz Krotoszynie - 790 (wobec 843 osób), Kępnie - 662 (wobec 698 osób) i Ostrzeszowie – 597 (wobec 656 osób).

Na podstawie kierowanych przez prokuratury okręgu ostrowskiego aktów oskarżenia osądzono 7.454 osób, z których 6.632   zostało skazanych, 64 uniewinnionych, a w stosunku do 121 postępowanie zostało przez Sąd umorzone.

W trakcie prowadzonych postępowań prokuratorzy okręgu ostrowskiego skierowali do sądów 113 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sądy uwzględniły 91 wnioski (najwięcej kierowanych przez Prokuraturę Rejonową  w Kaliszu – 27, Prokuraturę Rejonową w Ostrowie Wlkp. – 22 oraz Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wlkp. – 12). Stosowane były także inne środki zapobiegawcze:  dozór policji – wobec 307 osób, poręczenia majątkowe – 93 oraz zakaz opuszczania kraju – 47. Wydane zostało również 1.316 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym, w wyniku których zajęto na poczet naprawienia szkody i grożących kar majątkowych mienie o wartości 4.764.257 zł.

Pozostałe sprawy, poza zakończonymi aktami oskarżenia, zakończone zostały umorzeniami bądź odmowami wszczęcia postępowania przygotowawczego. Do sądu skierowano 329 wniosków o warunkowe umorzenie postępowania. Umorzenia z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu nastąpiły w 28 sprawach. Ze względu na brak  cech przestępstwa oraz stwierdzenie, iż czynu nie popełniono umorzono 1.557 spraw, a wobec niewykrycia sprawcy 873 sprawy. Łącznie umorzeniami zakończono 3.666 spraw. Odmową wszczęcia postępowania przygotowawczego zakończono natomiast 2.596 spraw.

W najpoważniejszych sprawach prowadzono postępowanie przygotowawcze w formie śledztwa; wszczęto ich w 2012 roku – 1.444.            
Uwzględniając obsadę w poszczególnych jednostkach przeciętnie najwięcej spraw w ciągu miesiąca załatwiali prokuratorzy w Prokuraturze Rejonowej w Krotoszynie – 30,0 spraw miesięcznie jeden prokurator, a także w Jarocinie 26,7 i Ostrowie Wlkp. 25,8. Przeciętne obciążenie dla prokuratur okręgu ostrowskiego wyniosło 26,2 spraw miesięcznie na jednego prokuratora.

W 2013 roku w ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) prokuratury okręgu ostrowskiego załatwiły 1.842 sprawy.


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

             
Janusz Walczak    
Prokurator Prokuratury Okręgowej