W y n i k i d z i a ł a l n o ś c i
prokuratur okręgu ostrowskiego w I półroczu 2013r.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013r. do prokuratur okręgu ostrowskiego wpłynęło 6976 spraw, podczas gdy w ubiegłym roku, w tym samym okresie, wpłynęło 6951 spraw. Wystąpił zatem wzrost wpływu o 25 spraw.

Wielkość wzrostu wpływu w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco: w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowie Wlkp. z 1641 do 1780 spraw, w Krotoszynie z 690 do 733, w Kępnie z 549 do 565 oraz Pleszewie z 556 do 576 spraw. W pozostałych prokuraturach rejonowych doszło do zmniejszenia ilości wpływających spraw: w Kaliszu z 2222 do 2192, Ostrzeszowie z 591 do 528 oraz w Jarocinie z 679 do 591.
Zmniejszyła się natomiast ilość spraw „załatwionych” w postępowaniach karnych z 6821 w I półroczu ubiegłego roku do 6657 w bieżącym roku.
Wśród załatwionych w minionych sześciu miesiącach spraw 3046 przesłano do sądów wraz z aktami oskarżenia, którymi objęto 3396 osób. W podobnym okresie w 2012r. 3381 aktami oskarżenia objęto 3811 osób. Obecnie w 2136 aktach oskarżenia zawarto złożone w trybie art. 335 kodeksu postępowania karnego wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Wnioskiem o warunkowe umorzenie kierowanym do sądu zakończono natomiast 170 postępowań przygotowawczych wobec 192 osób.
Umorzenie postępowań przygotowawczych, a więc dochodzeń i śledztw, nastąpiło w 1593 sprawach. Najwięcej z nich – 1000 umorzono wobec stwierdzenia, po przeprowadzeniu postępowania, iż czynu nie popełniono, bądź, że w rozważanym zdarzeniu brak było znamion przestępstwa. Mniej – 393 zostało umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa.
W 1195 przypadkach zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego.
W trakcie prowadzonych postępowań prokuratorzy skierowali do sądów wnioski o zastosowanie wobec 48 podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sądy uwzględniły 40 wniosków i wobec powyższej ilości podejrzanych zastosowały tymczasowe aresztowanie. Nie uwzględnione zostało zatem 8 wniosków. W 2012 skierowano w I półroczu 59 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których 56 zostało uwzględnionych.
Stosowane były także inne środki zapobiegawcze:
- poręczenia majątkowe - wobec 30 podejrzanych
- dozór policji - wobec 135 podejrzanych
- zakaz opuszczania kraju - wobec 21 podejrzanych.
W trakcie prowadzonych postępowań doszło do zabezpieczenia na poczet kar majątkowych oraz naprawienia szkody mienia o wartości 967 307 zł.
W I półroczu 2013r. sądy osądziły 3572 osoby, przeciwko którym akty oskarżenia skierowali prokuratorzy okręgu ostrowskiego. Zdecydowana większość z nich 3264 zostało skazanych, a uniewinnionych zostało jedynie 37 osób.
W ramach działalności pozakarnej prokuratury okręgu ostrowskiego w okresie od stycznia do czerwca 2013r. załatwiły 879 spraw, o 158 więcej niż w I półroczu 2012r.