W y n i k i

Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. w 2012 roku


W 2012 roku do prokuratur okręgu ostrowskiego wpłynęło 14.336 spraw, o 570 mniej niż w 2011 roku. Największy wpływ był w Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu 4.728 spraw, Ostrowie Wlkp. 3.340 spraw, Krotoszynie 1.342, Jarocinie 1.309 oraz Ostrzeszowie 1.223.

Załatwione w 2012 roku zostało 14.334 spraw, tj. o 410 spraw mniej niż w 2011 roku.

Aktami oskarżenia zostało zakończone 7.096 spraw (60,2% ogółu zakończonych spraw, bez odmów wszczęcia), podczas gdy w 2011 roku 7.261 spraw. Objęte aktami oskarżenia zostało natomiast obecnie 7.929 osób. Wobec 81 z nich było, w czasie kierowania aktów oskarżenia, stosowane tymczasowe aresztowanie. Najwięcej aktów oskarżenia skierowały Prokuratury Rejonowe w Kaliszu – 2.168 (wobec 2.372 osób), Ostrowie Wlkp. – 1.710 (wobec 1.919 osób) oraz Krotoszynie - 770 (wobec 847 osób), Ostrzeszowie – 680 (wobec 750 osób), i Kępnie - 667 (wobec 729 osób)

Na podstawie kierowanych przez prokuratury okręgu ostrowskiego aktów oskarżenia osądzono 8.686 osób, z których 7.952 zostało skazanych, 99 uniewinnionych, a w stosunku do 86 postępowanie zostało przez Sąd umorzone.

W trakcie prowadzonych postępowań prokuratorzy okręgu ostrowskiego skierowali do sądów 109 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sądy uwzględniły 106 wniosków (najwięcej kierowanych przez Prokuraturę Rejonową w Kaliszu – 27, Prokuraturę Rejonową w Ostrowie Wlkp. – 19 oraz Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wlkp. – 19). Stosowane były także inne środki zapobiegawcze: dozór policji – wobec 271 osób, poręczenia majątkowe – 85 oraz zakaz opuszczania kraju – 46. Wydane zostało również 1.336 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym, w wyniku których zajęto na poczet naprawienia szkody i grożących kar majątkowych mienie o wartości 4.078.897 zł.

Pozostałe sprawy, poza zakończonymi aktami oskarżenia, zakończone zostały umorzeniami bądź odmowami wszczęcia postępowania przygotowawczego. Do sądu skierowano 254 wnioski o warunkowe umorzenie postępowania. Umorzenia z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu nastąpiły w 22 sprawach. Ze względu na brak cech przestępstwa oraz stwierdzenie, iż czynu nie popełniono umorzono 1.986 spraw, a wobec niewykrycia sprawcy 892 spraw. Łącznie umorzeniami zakończono 3.234 sprawy. Odmową wszczęcia postępowania przygotowawczego zakończono natomiast 2.555 sprawy.

W najpoważniejszych sprawach prowadzono postępowanie przygotowawcze w formie śledztwa; wszczęto ich w 2012 roku – 1.390.
Uwzględniając obsadę w poszczególnych jednostkach przeciętnie najwięcej spraw w ciągu miesiąca załatwiali prokuratorzy w Prokuraturze Rejonowej w Krotoszynie – 28,0 spraw miesięcznie jeden prokurator, a także w Jarocinie 27,3 i Ostrzeszowie 25,5. Przeciętne obciążenie dla prokuratur okręgu ostrowskiego wyniosło 23,9 spraw miesięcznie na jednego prokuratora.

W 2012 roku w ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) prokuratury okręgu ostrowskiego załatwiły 1.622 sprawy.