Wyniki działalności prokuratur okręgu ostrowskiego w I półroczu 2012r.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2012r. do prokuratur okręgu ostrowskiego wpłynęło 6951 spraw, podczas gdy w ubiegłym roku, w tym samym okresie, wpłynęło 7036 spraw. Wystąpił zatem spadek wpływu o 85 spraw. Wielkość spadku wpływu w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco: w Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu z 2333 do 2222 spraw, w Ostrzeszowie z 654 do 591, w Kępnie z 590 do 549 oraz Pleszewie z 580 do 556 spraw. W pozostałych prokuraturach rejonowych doszło do wzrostu wpływu: w Ostrowie Wlkp. z 1627 do 1641, Krotoszynie z 587 do 690 oraz w Jarocinie z 627 do 679.


Zwiększyła się natomiast ilość spraw „załatwionych” w postępowaniach karnych z 6746 w I półroczu ubiegłego roku do 6821 w bieżącym roku.
Wśród załatwionych w minionych sześciu miesiącach spraw 3381 przesłano do sądów wraz z aktami oskarżenia, którymi objęto 3811 osób. W podobnym okresie w 2011r. 3254 aktami oskarżenia objęto 3850 osób. Obecnie w 2345 aktach oskarżenia zawarto złożone w trybie art. 335 kodeksu postepowania karnego wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Wnioskiem o warunkowe umorzenie kierowanym do sądu zakończono natomiast 110 postepowań przygotowawczych wobec 114 osób.
Umorzenie postepowań przygotowawczych, a więc dochodzeń i śledztw, nastąpiło w 1573 sprawach. Najwięcej z nich – 936 umorzono wobec stwierdzenia, po przeprowadzeniu postępowania, iż czynu nie popełniono, bądź, że w rozważanym zdarzeniu brak było znamion przestępstwa. Mniej – 451 zostało umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa.
W 1234 przypadkach zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego.
W trakcie prowadzonych postępowań prokuratorzy skierowali do sądów wnioski o zastosowanie wobec 104 podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sądy uwzględniły 96 wniosków i wobec powyższej ilości podejrzanych zastosowały tymczasowe aresztowanie. Nie uwzględnione zostało zatem 8 wniosków. W 2011 skierowano w I półroczu 159 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których 125 zostało uwzględnionych.
Stosowane były także inne środki zapobiegawcze:
- poręczenia majątkowe   - wobec 48 podejrzanych
- dozór policji    - wobec 140 podejrzanych
- zakaz opuszczania kraju  - wobec 26 podejrzanych.
W trakcie prowadzonych postępowań doszło do zabezpieczenia na poczet kar majątkowych oraz naprawienia szkody mienia o wartości 1 537 548 zł.
W I półroczu 2012r. sądy osądziły 4120 osób, przeciwko którym akty oskarżenia skierowali prokuratorzy okręgu ostrowskiego. Zdecydowana większość z nich 3844 zostało skazanych, a uniewinnionych zostało jedynie 59 osób.