W y n i k i   d z i a ł a l n o ś c i

 prokuratur okręgu ostrowskiego w I półroczu 2010r.  

 

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2010r. do prokuratur okręgu ostrowskiego wpłynęły 6445 spraw, podczas gdy w ubiegłym roku, w tym samym okresie, wpłynęły 6644 sprawy. Wystąpił zatem spadek wpływu o 199 spraw. Zmniejszyła się we wskazanym okresie ilość spraw, które wpłynęły do Prokuratur Rejonowych w Kaliszu z 2361 do 2182, w Jarocinie z 585 do 574, w Krotoszynie z 523 do 484, w Kępnie z 536 do 528 oraz w Ostrzeszowie z 574 do 555 spraw. Zwiększyła się natomiast ilość spraw wpływających do Prokuratur Rejonowych w Ostrowie Wlkp. z 1520 do 1542 spraw oraz Pleszewie  z 489 do 528. 

Zmniejszyła się ilość spraw „załatwionych” w postępowaniach karnych z 6517 w I półroczu ubiegłego roku do 6345 w bieżącym roku.

Wśród załatwionych w minionych sześciu miesiącach spraw 3129 przesłano do sądów wraz z aktami oskarżenia, którymi objęto 3656 osób. W podobnym okresie 2009r. 3098 aktami oskarżenia objęto 3523 osoby. Obecnie w 2108 aktach oskarżenia zawarto złożone w trybie art. 335 kodeksu postępowania karnego wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Wnioskiem o warunkowe umorzenie kierowanym do sądu zakończono natomiast 81 postępowań przygotowawczych wobec 96 osób.

Umorzenie postępowań przygotowawczych, a więc dochodzeń i śledztw, nastąpiło w 1383 sprawach. Najwięcej z nich – 817 umorzono wobec stwierdzenia, po przeprowadzeniu postępowania, iż czynu nie popełniono, bądź, że w rozważanym zdarzeniu brak było znamion przestępstwa. Mniej – 403 zostały umorzone z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa.

W 1252 przypadkach zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego.

W trakcie prowadzonych postępowań prokuratorzy skierowali do sądów wnioski o zastosowanie wobec 131 podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sądy uwzględniły 119 wniosków i wobec powyższej ilości podejrzanych zastosowały tymczasowe aresztowanie. Nie uwzględnione zostało zatem 12 wniosków. W 2009r. skierowano w I półroczu również 131 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których 105  zostało uwzględnionych.

Stosowane były także inne środki zapobiegawcze:

– poręczenia majątkowe -  wobec 82 podejrzanych
– dozór policji -  wobec 178 podejrzanych
– zakaz opuszczania kraju -wobec 17 podejrzanych.

W trakcie prowadzonych postępowań doszło do zabezpieczenia na poczet kar majątkowych oraz naprawienia szkody mienia o wartości 2 989 349 zł.

W I półroczu 2010r. sądy osądziły 4114 osób, przeciwko którym akty oskarżenia skierowali prokuratorzy okręgu ostrowskiego. Zdecydowana większość z nich 3870 zostało skazanych, a uniewinnionych zostało jedynie 51 osób.