Wyniki   działalności  prokuratur okręgu ostrowskiego w I półroczu 2008 r.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2008 r. do prokuratur okręgu ostrowskiego wpłynęło 6703 spraw, podczas gdy w ubiegłym roku, w tym samym okresie, wpłynęło 9151 spraw. Wystąpił zatem spadek wpływu o 2448 spraw. Zmniejszyła się we wskazanym okresie ilość spraw, które wpłynęły do Prokuratur Rejonowych w Kaliszu z 3527 do 2179, w Ostrowie Wlkp. z 2103 do 1614 i w Jarocinie z 776 do 596. W pozostałych jednostkach ilość wpływających spraw również zmniejszyła się, w Prokuraturze Rejonowej w Krotoszynie z 707 do 549, w Kępnie z 623 do 576, w Ostrzeszowie z 618 do 540 oraz w Pleszewie z 731 do 583 spraw.*

Zmniejszyła się również ilość spraw „załatwionych” w postępowaniach karnych z 9206 w I półroczu ubiegłego roku do 6710 w bieżącym roku.

Wśród załatwionych w minionych sześciu miesiącach spraw 3045 przesłano do sądów wraz z aktami oskarżenia, którymi objęto 3652 osoby. W podobnym okresie 2007 r. 3154 aktami oskarżenia objęto 3718 osób. Obecnie w 2043 aktach oskarżenia zawarto złożone w trybie art. 335 kodeksu postępowania karnego wnioski o dobrowolne poddanie się karze.

Wnioskiem o warunkowe umorzenie kierowanym do sądu zakończono natomiast 53 postępowania przygotowawcze wobec 66 osób.
Umorzenie postępowań przygotowawczych, a więc dochodzeń i śledztw, nastąpiło w 1745 sprawach. Najwięcej z nich – 899 umorzono wobec stwierdzenia, po przeprowadzeniu postępowania, iż czynu nie popełniono, bądź, że w rozważanym zdarzeniu brak było znamion przestępstwa. Mniej – 650 zostało umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa.

W 1027 przypadkach zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego.

W trakcie prowadzonych postępowań prokuratorzy skierowali do sądów wnioski o zastosowanie wobec 136 podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sądy uwzględniły 123 wnioski i wobec powyższej ilości podejrzanych zastosowały tymczasowe aresztowanie. Nie uwzględnione zostało zatem 13 wniosków. W 2007 r. skierowano natomiast w I półroczu 183 wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których 164 zostało uwzględnionych.

Stosowane były także inne środki zapobiegawcze:

– poręczenia majątkowe - wobec 73 podejrzanych
– dozór policji - wobec 179 podejrzanych
– zakaz opuszczania kraju - wobec 38 podejrzanych.

W trakcie prowadzonych postępowań doszło do zabezpieczenia na poczet kar majątkowych oraz naprawienia szkody mienia o wartości 2 676 932 zł.

W I półroczu 2008 r. sądy osądziły 3633 osoby, przeciwko którym akty oskarżenia skierowali prokuratorzy okręgu ostrowskiego. Zdecydowana większość z nich 3429 zostało skazanych, a uniewinnionych zostało jedynie 46 osób.

*Zdecydowane zmniejszenie wielkości wpływu spraw wynika ze zmian proceduralnych. Z dniem 12 lipca 2007 r. uległa zmianie treść przepisu art.325e §2 kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którą nie wymaga zatwierdzenia przez prokuratora wydane przez policję postanowienie o wszczęciu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw (dotyczy powyższe części umorzeń z uwagi na niewykrycie sprawcy). Powyższe sprawy nie są zatem zarejestrowane w prokuraturze, co powoduje ograniczenie ilości spraw wpływających do prokuratury.