W  y  n  i  k  i
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. w 2008 r.

W 2008 r. do prokuratur okręgu ostrowskiego wpłynęło 14.091 spraw, o 2.171 mniej niż w 2007 r. Największy wpływ był w Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu 4.827 spraw, Ostrowie Wlkp. 3.395 spraw, Jarocinie 1.246, Kępnie 1.145 oraz Pleszewie 1.135 spraw.

Załatwione w 2008r. zostało 14.245 spraw, tj. o 2.306 spraw mniej niż w 2007r.
Aktami oskarżenia zostało zakończone 6.606 spraw (46,9% ogółu zakończonych spraw), podczas gdy w 2007 r. 6.272 spraw. Objęte aktami oskarżenia zostało natomiast obecnie 7.738 osób. Wobec 113 z nich było, w czasie kierowania aktów oskarżenia, stosowane tymczasowe aresztowanie. Najwięcej aktów oskarżenia skierowały Prokuratury Rejonowe w Kaliszu – 2.372 (wobec 2.636 osób), Ostrowie Wlkp. – 1.431 (wobec 1.694 osób) oraz Jarocinie – 600 (wobec 663 osób), Kępnie - 593 (wobec 688 osób) i Ostrzeszowie - 531 ( wobec 607 osób).
Na podstawie kierowanych przez prokuratury okręgu ostrowskiego aktów oskarżenia osądzono 8.064 osoby, z których 7.659 zostało skazanych, 92 uniewinnione, a w stosunku do 88 postępowanie zostało przez Sąd umorzone.
W trakcie prowadzonych postępowań prokuratorzy okręgu ostrowskiego skierowali do sądów 232 wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sądy uwzględniły 210 wniosków (najwięcej kierowanych przez Prokuraturę Rejonową w Kaliszu – 61, Prokuraturę Rejonową  w Ostrowie Wlkp. – również 61 oraz Prokuraturę Okręgową  w Ostrowie Wlkp. – 27). Stosowane były także inne środki zapobiegawcze:  dozór policji – wobec 323 osób, poręczenie społeczne i osobiste – 8, poręczenia majątkowe – 128 oraz zakaz opuszczania kraju – 66. Wydane zostało również 1.714 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym, w wyniku których zajęto na poczet naprawienia szkody i grożących kar majątkowych mienie o wartości 4.079.809 zł.
Pozostałe sprawy, poza zakończonymi aktami oskarżenia, zakończone zostały umorzeniami bądź odmowami wszczęcia postępowania przygotowawczego. Do sądu skierowano 131 wniosków o warunkowe umorzenie postępowania. Umorzenia z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu nastąpiły w 34 sprawach. Ze względu na brak  cech przestępstwa oraz stwierdzenie, iż czynu nie popełniono umorzono 1.927 spraw, a wobec niewykrycia sprawcy 1.405 spraw. Łącznie umorzeniami zakończono 3.736 spraw. Odmową wszczęcia postępowania przygotowawczego zakończono natomiast 2.180 spraw.
W najpoważniejszych sprawach prowadzono postępowanie przygotowawcze w formie śledztwa; wszczęto ich w 2008 r. – 1.650.    
Uwzględniając obsadę w poszczególnych jednostkach przeciętnie najwięcej spraw w ciągu miesiąca załatwiali prokuratorzy w Prokuraturze Rejonowej w Jarocinie – 26,0 spraw miesięcznie jeden prokurator, Kępnie – 23,9 spraw oraz Pleszewie – 23,6 i Krotoszynie – 23,1 spraw. Przeciętne obciążenie dla prokuratur okręgu ostrowskiego wyniosło 22,4 spraw miesięcznie na jednego prokuratora.
W 2008 r. w ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) prokuratury okręgu ostrowskiego załatwiły 1.139 spraw.