W 2009 roku do prokuratur okręgu ostrowskiego wpłynęło 14.215 spraw, o 124 więcej niż w 2008 roku. Największy wpływ był w Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu 5.085 spraw, Ostrowie Wlkp. 3.358 spraw, Jarocinie 1.196, Ostrzeszowie 1.180 oraz  Kępnie 1.151.

Załatwione w 2009 roku zostało 14.142 spraw, tj. o 103 sprawy mniej niż w 2008 roku.

Aktami oskarżenia zostało zakończone 6.775 spraw (47,9% ogółu zakończonych spraw), podczas gdy w 2008 roku 6.606 spraw. Objęte aktami oskarżenia zostało natomiast obecnie 7.751 osób. Wobec 116 z nich było, w czasie kierowania aktów oskarżenia, stosowane tymczasowe aresztowanie. Najwięcej aktów oskarżenia skierowały Prokuratury Rejonowe w Kaliszu – 2.596 (wobec 2.868 osób), Ostrowie Wlkp. – 1.470 (wobec 1.704 osób) oraz Ostrzeszowie – 600 (wobec 714 osób), Kępnie - 579 (wobec 630 osób) i Jarocinie - 510 (wobec 583 osób).

Na podstawie kierowanych przez prokuratury okręgu ostrowskiego aktów oskarżenia osądzono 7.889 osoby, z których 7388 zostało skazanych, 115 uniewinnione, a w stosunku do 105 postępowanie zostało przez Sąd umorzone.

W trakcie prowadzonych postępowań prokuratorzy okręgu ostrowskiego skierowali do sądów 232 wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sądy uwzględniły 199 wniosków (najwięcej kierowanych przez Prokuraturę Rejonową w Kaliszu – 62, Prokuraturę Rejonową  w Ostrowie Wlkp. – 32 oraz Prokuraturę Okręgową  w Ostrowie Wlkp. – 31). Stosowane były także inne środki zapobiegawcze:  dozór policji – wobec 381 osób, poręczenia majątkowe – 134 oraz zakaz opuszczania kraju – 58. Wydane zostały również 1.663 postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, w wyniku których zajęto na poczet naprawienia szkody i grożących kar majątkowych mienie o wartości 4.354.607 zł.

Pozostałe sprawy, poza zakończonymi aktami oskarżenia, zakończone zostały umorzeniami bądź odmowami wszczęcia postępowania przygotowawczego. Do sądu skierowano 181 wniosków o warunkowe umorzenie postępowania. Umorzenia z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu nastąpiły w 40 sprawach. Ze względu na brak  cech przestępstwa oraz stwierdzenie, iż czynu nie popełniono umorzono 1.807 spraw, a wobec niewykrycia sprawcy 1.326 spraw. Łącznie umorzeniami zakończono 3.515 spraw. Odmową wszczęcia postępowania przygotowawczego zakończono natomiast 2.571 spraw.

W najpoważniejszych sprawach prowadzono postępowanie przygotowawcze w formie śledztwa; wszczęto ich w 2009 roku – 1.593.    

Uwzględniając obsadę w poszczególnych jednostkach przeciętnie najwięcej spraw w ciągu miesiąca załatwiali prokuratorzy w Prokuraturze Rejonowej w Jarocinie – 24,9 spraw miesięcznie jeden prokurator, Ostrzeszowie – 24,6 spraw oraz Kępnie – 24,0 i Krotoszynie – 23,2 spraw. Przeciętne obciążenie dla prokuratur okręgu ostrowskiego wyniosło 22,6 spraw miesięcznie na jednego prokuratora.

W 2009 roku w ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) prokuratury okręgu ostrowskiego załatwiły 1.426 spraw.