Wyniki  Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. w 2010 roku


W 2010 roku do prokuratur okręgu ostrowskiego wpłynęło 13.693 spraw, o 522 mniej niż w 2009 roku. Największy wpływ był w Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu 4.785 spraw, Ostrowie Wlkp. 3.119 spraw, Ostrzeszowie 1.260, Jarocinie 1.197 oraz  Pleszewie 1.122.

Załatwione w 2010 roku zostało 13.778 spraw, tj. o 364 sprawy mniej niż w 2009 roku.

Aktami oskarżenia zostało zakończone 6.628 spraw (48.1% ogółu zakończonych spraw), podczas gdy w 2009 roku 6.775 spraw. Objęte aktami oskarżenia zostało natomiast obecnie 7.751 osób. Wobec 116 z nich było, w czasie kierowania aktów oskarżenia, stosowane tymczasowe aresztowanie. Najwięcej aktów oskarżenia skierowały Prokuratury Rejonowe w Kaliszu – 2.407 (wobec 2.638 osób), Ostrowie Wlkp. – 1.534 (wobec 1.753 osób) oraz Ostrzeszowie – 626 (wobec 722 osób), Kępnie - 555 (wobec 648 osób) i Krotoszynie - 497 (wobec 582 osób).

Na podstawie kierowanych przez prokuratury okręgu ostrowskiego aktów oskarżenia osądzono 8.715 osób, z których 8.194 zostało skazanych, 96 uniewinnione, a w stosunku do 112 postępowanie zostało przez Sąd umorzone.

W trakcie prowadzonych postępowań prokuratorzy okręgu ostrowskiego skierowali do sądów 167 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sądy uwzględniły 152 wnioski (najwięcej kierowanych przez Prokuraturę Rejonową w Kaliszu – 57, Prokuraturę Rejonową  w Ostrowie Wlkp. – 25 oraz Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wlkp. – 26). Stosowane były także inne środki zapobiegawcze:  dozór policji – wobec 336 osób, poręczenia majątkowe – 110 oraz zakaz opuszczania kraju – 63. Wydane zostały również 1.576 postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, w wyniku których zajęto na poczet naprawienia szkody i grożących kar majątkowych mienie o wartości 4.846.616 zł.

Pozostałe sprawy, poza zakończonymi aktami oskarżenia, zakończone zostały umorzeniami bądź odmowami wszczęcia postępowania przygotowawczego. Do sądu skierowano 192 wnioski o warunkowe umorzenie postępowania. Umorzenia z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu nastąpiły w 26 sprawach. Ze względu na brak  cech przestępstwa oraz stwierdzenie, iż czynu nie popełniono umorzono 1.767 spraw, a wobec niewykrycia sprawcy 977 spraw. Łącznie umorzeniami zakończono 3.087 spraw. Odmową wszczęcia postępowania przygotowawczego zakończono natomiast 2.745 spraw.

W najpoważniejszych sprawach prowadzono postępowanie przygotowawcze w formie śledztwa; wszczęto ich w 2010 roku – 1.455.    

Uwzględniając obsadę w poszczególnych jednostkach przeciętnie najwięcej spraw w ciągu miesiąca załatwiali prokuratorzy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrzeszowie – 26,3 spraw miesięcznie jeden prokurator, Jarocinie – 24,9, Pleszewie – 23,4 spraw oraz Kępnie – 22,9 spraw. Przeciętne obciążenie dla prokuratur okręgu ostrowskiego wyniosło 21,8 spraw miesięcznie na jednego prokuratora.

W 2010 roku w ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) prokuratury okręgu ostrowskiego załatwiły 1.117 spraw.