Wyniki  Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. w 2011 roku


W 2011 roku do prokuratur okręgu ostrowskiego wpłynęło 14.906 spraw, o 1213 więcej niż w 2010 roku. Największy wpływ był w Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu 5.140 spraw, Ostrowie Wlkp. 3.473 spraw, Ostrzeszowie 1.325, Krotoszynie 1.258 oraz  Jarocinie 1.254.

Załatwione w 2011 roku zostało 14.743 spraw, tj. o 965 spraw więcej niż w 2010 roku.

Aktami oskarżenia zostało zakończone 7.261 spraw (49,3% ogółu zakończonych spraw), podczas gdy w 2010 roku 6.628 spraw. Objęte aktami oskarżenia zostało natomiast obecnie 8.343 osób. Wobec 106 z nich było, w czasie kierowania aktów oskarżenia, stosowane tymczasowe aresztowanie. Najwięcej aktów oskarżenia skierowały Prokuratury Rejonowe w Kaliszu – 2.561 (wobec 2.804 osób), Ostrowie Wlkp. – 1.709 (wobec 1.943 osób) oraz Ostrzeszowie – 678 (wobec 759 osób), Krotoszynie - 579 (wobec 689 osób) i Kępnie - 578 (wobec 647 osób)

Na podstawie kierowanych przez prokuratury okręgu ostrowskiego aktów oskarżenia osądzono 8.302 osób, z których 7.828 zostało skazanych, 81 uniewinnionych, a w stosunku do 75 postępowanie zostało przez Sąd umorzone.

W trakcie prowadzonych postępowań prokuratorzy okręgu ostrowskiego skierowali do sądów 144 wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sądy uwzględniły 126 wniosków (najwięcej kierowanych przez Prokuraturę Rejonową  w Ostrowie Wlkp. – 39, Prokuraturę Rejonową w Kaliszu – 33 oraz Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wlkp. – 19). Stosowane były także inne środki zapobiegawcze:  dozór policji – wobec 377 osób, poręczenia majątkowe – 135 oraz zakaz opuszczania kraju – 77. Wydane zostało również 1.401 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym, w wyniku których zajęto na poczet naprawienia szkody i grożących kar majątkowych mienie o wartości 2.745.794 zł.

Pozostałe sprawy, poza zakończonymi aktami oskarżenia, zakończone zostały umorzeniami bądź odmowami wszczęcia postępowania przygotowawczego. Do sądu skierowano 250 wniosków o warunkowe umorzenie postępowania. Umorzenia z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu nastąpiły w 18 sprawach. Ze względu na brak  cech przestępstwa oraz stwierdzenie, iż czynu nie popełniono umorzono 2.012 spraw, a wobec niewykrycia sprawcy 900 spraw. Łącznie umorzeniami zakończono 3.304 sprawy. Odmową wszczęcia postępowania przygotowawczego zakończono natomiast 2.803 sprawy.

W najpoważniejszych sprawach prowadzono postępowanie przygotowawcze w formie śledztwa; wszczęto ich w 2011 roku – 1.430.    
Uwzględniając obsadę w poszczególnych jednostkach przeciętnie najwięcej spraw w ciągu miesiąca załatwiali prokuratorzy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrzeszowie – 27,5 spraw miesięcznie jeden prokurator, a także  w Jarocinie i Krotoszynie po 26,3 sprawy. Przeciętne obciążenie dla prokuratur okręgu ostrowskiego wyniosło 24,7 spraw miesięcznie na jednego prokuratora.

W 2011 roku w ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) prokuratury okręgu ostrowskiego załatwiły 1.501 spraw.