Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. kontynuuje śledztwo w sprawie dokonanego w maju 1990r. na terenie Niemiec zabójstwa mieszkańca Kalisza.
W dniu 14 maja 2009r. stawił się w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp. dobrowolnie, nie wzywany, poszukiwany listem gończym, podejrzany o dokonanie powyższego zabójstwa, 41 – letni mężczyzna, ostatnio zamieszkały na terenie Francji. Został on po przesłuchaniu zatrzymany i osadzony w areszcie.
Wymieniony podejrzany jest o dokonanie w dniu 30 maja 1990r. na terenie Niemiec wspólnie ze swoim bratem, rozboju, a następnie zabójstwa, przy użyciu noża, 32 - letniego mężczyzny (również mieszkańca Kalisza), któremu zabrali 3 500 marek RFN.
Bezpośrednio po zdarzeniu podejrzany nie został zatrzymany. Prowadzone przeciwko niemu śledztwo, z uwagi na niemożność ustalenia jego miejsca pobytu, zostało zawieszone. Wydane zostało jednocześnie postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu, a także zarządzone zostały poszukiwania listem gończym.
Z dokonanych jesienią 2008r. ustaleń policji wynikało, że wymieniony przebywał pod zmienionymi danymi personalnymi na terenie Francji. W dniu 29 października 2008r. Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. skierowała wniosek o jego ekstradycję. Rozpoznający wniosek Sąd w Nimes (Francja) odmówił zastosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania, wydał jednak w dniu 22 kwietnia 2009r. zgodę na jego ekstradycję władzom polskim.
W dniu 14 maja 2009r. wymieniony, wraz ze swoim obrońcą, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, stawił się w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp.
Czyn zarzucony podejrzanemu zakwalifikowany został jako zbrodnia z art. 148 § 2 pkt. 2 kodeksu karnego (zabójstwo, połączone z rozbojem) zagrożone karą 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotnim pozbawieniem wolności.
Brat zatrzymanego obecnie mężczyzny wcześniej został już skazany przez sąd w Niemczech za udział w powyższym rozboju.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa 44 - letniego mężczyzny i usiłowania zabójstwa jego 71 - letniego ojca.
Zarzuty popełnienia powyższych czynów przedstawiono 63 - letniemu mieszkańcowi Kalisza. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 1 sierpnia 2008r. w Kaliszu działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia 44 - letniego pokrzywdzonego zadał mu cios nożem w brzuch, powodując ranę kłutą z szeregiem poważnych uszkodzeń wewnętrznych, w wyniku czego w następstwie wstrząsu krwotocznego doszło do jego zgonu. W drugim zarzucie opisano następne zadanie ciosów nożem w brzuch i klatkę piersiową kolejnemu, 71 - letniemu pokrzywdzonemu, który również doznał ciężkich obrażeń ciała, realnie zagrażających życiu.
Wymieniony po zdarzeniu przewieziony został do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.
Opisane w zarzutach zdarzenie poprzedziła sprzeczka pomiędzy podejrzanym i pokrzywdzonymi, którzy zamieszkiwali w sąsiedztwie w bloku wielorodzinnym. Wcześniej między nimi istniał długotrwały konflikt.
Podejrzany został zatrzymany bezpośrednio po zdarzeniu. W dniu 2 sierpnia 2008r. zastosowano wobec niego tymczasowe aresztowanie.
Zarzucane mu czyny zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo).
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniom przez biegłych – psychiatrów. Powołane, kolejno, dwa zespoły biegłych po przeprowadzonych badaniach, w jednym przypadku połączonych z długotrwałą obserwacją sądowo – psychiatryczną, wydały opinie, w których stwierdziły, ze podejrzany w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów miał całkowicie zniesioną poczytalność. Jednocześnie biegli uznali, że pozostawanie podejrzanego na wolności z uwagi na stwierdzone u niego schorzenia może stanowić realne zagrożenie dla porządku prawnego.
Uwzględniając treść powyższych opinii Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała w dniu 11 maja 2009r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu wniosek o umorzenie postępowania przeciwko wskazanemu podejrzanemu, a jednocześnie o zastosowanie wobec niego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym
W czasie kierowania powyższego wniosku w stosunku do podejrzanego nadal było stosowane tymczasowe aresztowanie.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 52 – letniego mężczyzny. Zarzut popełnienia powyższego czynu przedstawiono 23 – letniemu mieszkańcowi Kalisza. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 19 stycznia 2009r. działając z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonego zadał mu ciosy nożem w okolicę klatki piersiowej, w następstwie czego doznał on obrażeń ciała w postaci ran kłutych z uszkodzeniem prawej komory serca, jednak z uwagi na udzielenie mu pomocy medycznej nie doszło do jego zgonu.

Prokuratura Rejonowa  w Jarocinie zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa 49 – letniej kobiety.

Skierowanym w dniu 30 stycznia 2009r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 49 – letniego męża wymienionej. Zarzucono mu, że w dniu 12 listopada 2008r. w Witaszycach, pow. jarociński, działając z zamiarem pozbawienia życia swojej żony dusił ją rękoma za szyję, a następnie ugodził ją nożem w klatkę piersiową, co w wyniku powstałej rany doprowadziło do krwotoku dopłucnowego który spowodował jej zgon.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa 58 – letniego mężczyzny. Zarzuty dokonania powyższego czynu przedstawiono 49 – letniej kobiecie. Zarzucono wymienionej, że w dniu 10 stycznia 2009 roku w Kaliszu działając z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonego zadała mu ciosy nożem kuchennym powodując rany cięto – kłute prawej dłoni oraz ranę kłutą pleców penetrującą płat lewego płuca, w wyniku której w następstwie uszkodzenia tętnicy płucnej i wykrwawienia, doszło do jego zgonu.