Zakres działania wydziałów i innych komórek organizacyjnych Prokuratury:

1. Wydział I Śledczy obejmuje zakresem swego działania:

1) prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
2) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych o przestępstwa finansowo – skarbowe inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
3) prowadzenia i nadzorowania spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka;
4) udziału w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-4, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
5) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo – skarbowych;
6) sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych;

2. Wydział IV Organizacyjno-Sądowy z Działem do Spraw Informatyzacji i Analiz obejmuje zakresem swego działania :

1) organizacji pracy prokuratury okręgowej i podległych jednostek prokuratury:
2) sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
3) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych wskazanych przez Prokuratora Okręgowego;
4) udziału w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia;
5) udziału w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach;
6) udziału prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;
7) przeprowadzania wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;
8) obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w jednostce oraz w zakresie spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych;
9) koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i jednostkach podległych;

Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz zajmuje się:

1) prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych;
2) koordynowaniem postępowań przygotowawczych o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych prowadzonych w jednostkach podległych przez wyznaczonego przez Prokuratora Okręgowego koordynatora;
3) zapewnieniem obsługi informatycznej i wykonywaniem czynności związanych z administrowaniem systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej i jednostkach podległych;
4 )wykonywaniem analizy kryminalnej;

3. Wydział VII Budżetowo-Administracyjny obejmuje zakresem swojego działania dotyczące Prokuratury Okręgowej i podległych jej prokuratur rejonowych sprawy:

1) finansowo-księgowe,
2) zamówień publicznych,
3) administracyjno-gospodarcze,
4) socjalno-bytowe.

4. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zakresem działania obejmuje:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) kontrolę ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie powyższych informacji,
3) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
4) ochronę systemów i sieci teleinformatycznych.

5. W Prokuraturze Okręgowej funkcjonują samodzielne stanowiska pracy:

1) Starszy Inspektor do Spraw Obronnych
2) Administrator Bezpieczeństwa Informacji
3) Audytor Wewnętrzny