Prokurator Rejonowy w Jarocinie skierował do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec 33 letniej pracownicy jednego ze sklepów spożywczych podejrzanej o sprzedaż alkoholu osobom poniżej lat 18.
Jak ustalono, kobieta będąc zatrudnioną w jednym z jarocińskich sklepów spożywczych w charakterze sprzedawcy w dniu 22 marca 2018 r. sprzedała alkohol w postaci 3 piw nieletniemu poniżej lat 18, czym wypełniła znamiona występku z art. 43 ust 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Powyższy czyn zagrożony jest karą grzywny, która orzekana jest  zgodnie z kodeksem karnym w stawkach dziennych w liczbie od 10 do 540, a wysokość jednej stawki ustalana jest przedziale od 10 zł, do  2 000 zł.
Zgodnie z treścią art. 43 ust 2 w/w ustawy tej samej karze może podlegać kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1.
Przesłuchana przez policje w charakterze podejrzanej 33 latka przyznała się do zarzucanego jej czynu i wyjaśniła okoliczności popełnienia zarzucanego jej czynu i okazała skruchę.
Mając na względzie dotychczasową niekaralność i postawę podejrzanej Prokurator zamiast aktu oskarżenia skierował do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania na okres 2 lat tytułem próby oraz wniósł o zobowiązanie jej do zapłaty kwoty 500 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
W myśl przepisu art. 66 § 1 kodeksu karnego, Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, wyłącznie w zakresie przestępstw zagrożonych karą do 5 lat pozbawienia wolności oraz  jeżeli ustali, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.
Istotą warunkowego umorzenia jest założenie, że sprawca w okresie próby ( lub w okresie 6 miesięcy po jego zakończeniu) nie może popełnić przestępstwo albowiem warunkowo umorzone postepowanie może zostać podjęte i prowadzone jest wtedy na zasadach ogólnych.
Co istotne w świetle przepisów prawa orzeczenie przez Sąd warunkowego umorzenia, skutkuje, że osoba uznana za winną nie ma wymierzanej kary i pozostaje w rozumieniu prawnym „osobą niekaraną”.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler